ليست قیمت لوازم سوله سازی

واحد فروش : 34055-031

شنبه تا چهارشنبه08:30 الي 17
پنج شنبه8:30 الي 13:30

قیمت ساندویچ پنل


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:52

ردیفضخامت(mm)طول(m)عرض(m)ضخامت ساندویچ پنل(cm)قیمت(ریال)
10/4درخواستی14تماس بگیرید
20/5درخواستی14تماس بگیرید
30/4درخواستی15تماس بگیرید
40/5درخواستی15تماس بگیرید
50/4درخواستی14تماس بگیرید
60/5درخواستی14تماس بگیرید
70/4درخواستی15تماس بگیرید
80/5درخواستی15تماس بگیرید

قیمت ورق کرکره


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:52

ردیفضخامت(mm)محل تحویلابعاد(m)رنگقیمت(ریال)
10/5اصفهاندرخواستیآبیتماس بگیرید
20/5اصفهاندرخواستیپرتقالیتماس بگیرید
30/5اصفهاندرخواستیسبزتماس بگیرید
40/5اصفهاندرخواستیسفیدتماس بگیرید
50/5اصفهاندرخواستیقرمزتماس بگیرید
60/5اصفهاندرخواستیقهوه ایتماس بگیرید
70/5اصفهاندرخواستینارنجیتماس بگیرید

قیمت پشم شیشه


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:52

ردیفطول(m)حالتمحل تحویلدانسیتهعرض(m)ضخامت(inch)قیمت(ریال)
120رولکارخانه101/21تماس بگیرید
215رولکارخانه101/22تماس بگیرید
315رولکارخانه101/22تماس بگیرید
410رولکارخانه81/21تماس بگیرید

قیمت پروفیل آبرو


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/15 ساعت: 10:10

                                                        پروفیل آبرو اصفهان

ردیفنوع پروفیلارتفاع (cm)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویل - کارخانهقیمت (ریال)
1یک طرفه183690کارخانه - اصفهان155000
2دو طرفه1836115کارخانه - اصفهان155000

قیمت پروفیل Z (زد)


تاریخ بروزرسانی: 1399/05/16 ساعت: 10:04

                                                        پروفیل Z (زد) اصفهان

ردیفارتفاع زد(cm) (z)ضخامت(mm)طول شاخه(m)وزن شاخه(kg)محل تحویل - کارخانهقیمت (ریال)
1182630کارخانه - اصفهان160000
2182.5638کارخانه - اصفهان147000
3183646کارخانه - اصفهان143000
4202.5641کارخانه - اصفهان147000
5203649کارخانه - اصفهان143000
6222.5643کارخانه - اصفهان147000
7223652کارخانه - اصفهان143000

قیمت پیچ سرمته


آخرین بروزرسانی:1399/05/15   ساعت: 14:52

ردیفمحل بارگیریبرندتوضیحاتارتفاع(cm)جنسقیمت(ریال)
1اصفهانمکس تایوانیهمراه با واشر3گالوانیزهتماس بگیرید
2اصفهانمکس تایوانیهمراه با واشر4گالوانیزهتماس بگیرید
3اصفهانمکس تایوانیهمراه با واشر5گالوانیزهتماس بگیرید
4اصفهانمکس تایوانیهمراه با واشر6/5گالوانیزهتماس بگیرید
5اصفهانمکس تایوانیهمراه با واشر7/5گالوانیزهتماس بگیرید
6اصفهانمکس تایوانیهمراه با واشر9گالوانیزهتماس بگیرید
7اصفهانمکس تایوانیهمراه با واشر11گالوانیزهتماس بگیرید
8اصفهانمکس تایوانیهمراه با واشر13گالوانیزهتماس بگیرید