۰۳۱-۳۴۰۵۵

میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف ذوب آهنکارخانهذوب آهن اصفهان5.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ذوب آهنکارخانهذوب آهن اصفهان6.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف ذوب آهنکارخانهذوب آهن اصفهان8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ذوب آهنکارخانهذوب آهن اصفهان10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کلاف ذوب آهنکارخانهذوب آهن اصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ناب تبریز

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت

میلگرد ظفر بناب

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت

میلگرد پروفیل صنعت ماهان

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت

میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ گروه ملی صنعتی فولاد ایرانکارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایران5.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ گروه ملی صنعتی فولاد ایرانکارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایران6.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران A1کارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایران8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران A2کارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایران8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ گروه ملی صنعتی فولاد ایران A2کارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایران10کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد شاهین بناب

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ شاهین بناب A2کارخانهشاهین بناب8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ شاهین بناب A2کارخانهشاهین بناب10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ شاهین بناب A2کارخانهشاهین بناب12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ شاهین بنابکارخانهشاهین بناب32کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت

میلگرد یزد احرامیان

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت

میلگرد آریان فولاد

نام محصولمحل بارگیریکارخانهسایزواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ آریان فولاد A2کارخانهآریان فولاد10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آریان فولادکارخانهآریان فولاد10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آریان فولاد A2کارخانهآریان فولاد12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آریان فولادکارخانهآریان فولاد12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ آریان فولادکارخانهآریان فولاد14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آریان فولادکارخانهآریان فولاد16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آریان فولادکارخانهآریان فولاد18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آریان فولادکارخانهآریان فولاد20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آریان فولادکارخانهآریان فولاد22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آریان فولادکارخانهآریان فولاد25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آریان فولادکارخانهآریان فولاد28کیلوگرمتماس بگیرید