۰۳۱-۳۴۰۵۵

میلگرد پرشین فولاد

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد شاهین بناب

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ شاهین بناب A2A2کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ شاهین بناب A2A2کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ شاهین بناب A2A2کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد فولاد صائب

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ..

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت

میلگرد زاگرس ملایر

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۶.۵ کلاف زاگرس ملایر..کارخانهزاگرس ملایرشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد کوثر اهواز

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ کوثر اهواز A2A2کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ساده کوثر اهواز..کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف آجدار کوثر اهواز..کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد درپاد تبریز

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ درپاد تبریز A2A2کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ درپاد تبریز A2A2کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ درپاد تبریز A2A2کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد فایکو

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد هیربد زرندیه

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ هیربد زرندیه A2A2کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد پارس آرمان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد قزوین

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد البرز غرب

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ البرز غرب A2A2کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد صبا فولاد زاگرس

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد بافق یزد

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد احرامیان یزد

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد روهینا دزفول

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ روهینا دزفول A2A2کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ روهینا دزفول A2A2کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد کیان فولاد ابهر

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۶.۵ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری6.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آتیه خلیج فارس

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آریا ذوب

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد تیکمه داش

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داش A2A2کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش A2A2کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد نوین متین

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری30کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ نوین متین A1A1کارخانهنوین متینشاخه 12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد نورد نیکان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ نورد نیکان A1A1کارخانهنورد نیکانشاخه 12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد نورد نوین ابهر

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۶ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آیین صنعت

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۸ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری30کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۴ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری34کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۵ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری35کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۶ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری36کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۴۲ آیین صنعت A1A1کارخانهآیین صنعتشاخه 12 متری42کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ابهر

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف ابهر RST34..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ابهر ۵SP..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ابهر RST34..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ابهر ۳SP..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف ابهر RST34..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ابهر RST34..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد کویر کاشان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۶A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۵.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۸A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۵.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۱۰A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۸A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۶A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف کویر کاشان ۳SPA1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۸A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۸A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف ذوب آهنکارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری5.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ذوب آهن..کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف ذوب آهن..کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ذوب آهن..کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کلاف ذوب آهن..کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکلاف آجدار12..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد امیرآباد

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد کلاف ۶.۵ امیرآبادA1کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف ساده امیرآبادA2کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف ساده8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف آجدار امیرآبادA3کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ساده امیرآبادA2کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف ساده10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف آجدار امیرآبادA3کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کلاف ساده امیرآبادA2کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف ساده12..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد فولاد یزد

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف فولاد یزدA1کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف ساده5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف فولاد یزدA1کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف فولاد یزد ۳spA1کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف فولاد یزدA3کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف فولاد یزدA3کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد فولاد معراج گلستان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ گروه ملی صنعتی فولاد ایرانA3کارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایرانشاخه 12 متری5.5شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ گروه ملی صنعتی فولاد ایرانA3کارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایرانشاخه 12 متری6.5شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران A1A3کارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایرانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران A2A3کارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایرانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ گروه ملی صنعتی فولاد ایران A2A3کارخانهگروه ملی صنعتی فولاد ایرانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آریان فولاد

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ آریان فولاد A2A2کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آریان فولاد A2A2کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد هشترود

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ هشترود A2A2کارخانههشترودشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ هشترود A2A2کارخانههشترودشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ هشترود A2A2کارخانههشترودشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد نورد گرم سمنان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد سرمد ابرکوه

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد قائم

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد کیان کاشان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ کیان کاشان A2A2کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کیان کاشان A2A3کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کیان کاشان A2A3کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کیان کاشانA3کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کیان کاشانA3کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد خرمدشت تاکستان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان A2A2کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان A2A2کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آذر فولاد امین

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ آذر فولاد امین A2A2کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین A2A2کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد سیرجان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ جهان فولاد سیرجان A2A2کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد مهیار اردبیل

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد نیک صدار توس

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد فولاد آذربایجان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد بردسیر کرمان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد سیادن ابهر

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ سیادن ابهر A2A3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ سیادن ابهر A2A3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ارگ تبریز

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد غرب

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۴ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید