۰۳۱-۳۴۰۵۵

میلگرد فولاد مبارکه اصفهان

نام محصولابعادآنالیزمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامترنگقیمت

میلگرد تاراز شهرکرد

نام محصولابعادآنالیزمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامترنگقیمت

میلگرد فولاد سبا

نام محصولابعادآنالیزمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامترنگقیمت

میلگرد فولاد اکسین

نام محصولابعادآنالیزمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامترنگقیمت

میلگرد فولاد کاویان

نام محصولابعادآنالیزمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامترنگقیمت