۰۳۱-۳۴۰۵۵

میلگرد فولاد مبارکه اصفهان

نام محصولابعادمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامتقیمت

میلگرد فولاد سبا

نام محصولابعادمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامتقیمت

میلگرد فولاد اکسین

نام محصولابعادمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامتقیمت

میلگرد فولاد کاویان

نام محصولابعادمحل بارگیریکارخانهحالت شاخهضخامتقیمت