۰۳۱-۳۴۰۵۵

میلگرد ..

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت

میلگرد زاگرس ملایر

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۶.۵ کلاف زاگرس ملایر..کارخانهزاگرس ملایرشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ابهر

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف ابهر RST34..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ابهر ۵SP..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ابهر RST34..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ابهر ۳SP..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف ابهر RST34..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ابهر RST34..کارخانهابهرشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد کویر کاشان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۶A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۵.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۸A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۵.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۱۰A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۸A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۶A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف کویر کاشان ۳SPA1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۸A1کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف ساده8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف کویر کاشان ۱۰۰۸A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف ذوب آهنکارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری5.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف ذوب آهن..کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف ذوب آهن..کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ذوب آهن..کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کلاف ذوب آهن..کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متریکلاف آجدار12..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد کوثر اهواز

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ کوثر اهواز A2A2کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ساده کوثر اهواز..کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف آجدار کوثر اهواز..کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد امیرآباد

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد کلاف ۶.۵ امیرآبادA1کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف ساده امیرآبادA2کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف ساده8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف آجدار امیرآبادA3کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف ساده امیرآبادA2کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف ساده10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف آجدار امیرآبادA3کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کلاف ساده امیرآبادA2کارخانهامیرآبادشاخه 12 متریکلاف ساده12..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد فولاد یزد

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۵.۵ کلاف فولاد یزدA1کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف ساده5.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف فولاد یزدA1کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف فولاد یزد ۳spA1کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف فولاد یزدA3کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کلاف فولاد یزدA3کارخانهفولاد یزدشاخه 12 متریکلاف آجدار10..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد فولاد نطنز

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۰۰۸..کارخانهفولاد نطنزشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۰۰۶..کارخانهفولاد نطنزشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز SG2..کارخانهفولاد نطنزشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز USD7..کارخانهفولاد نطنزشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز S2..کارخانهفولاد نطنزشاخه 12 متریکلاف آجدار6.5..کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کلاف نطنز ۱۰۰۸..کارخانهفولاد نطنزشاخه 12 متریکلاف آجدار8..کیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد الیگودرز

نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۶.۵ کلاف الیگودرزA1کارخانهالیگودرزشاخه 12 متریکلاف ساده6.5..کیلوگرمتماس بگیرید