لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت میلگرد کویر کاشان

سه شنبه : 1403/3/29
نامسایزآنالیزحالتمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
8
A2
آجدار
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8
آنالیز : A2
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
10
A2
آجدار
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
آنالیز : A2
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
12
A2
آجدار
کارخانه
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A2
سایز : 12
آنالیز : A2
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
8
A3
آجدار
کارخانه
29,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 8, A3
سایز : 8
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
10
A3
آجدار
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
12
A3
آجدار
کارخانه
28,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A3
سایز : 12
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
14
A3
آجدار
کارخانه
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A3
سایز : 14
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
16
A3
آجدار
کارخانه
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A3
سایز : 16
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
18
A3
آجدار
کارخانه
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A3
سایز : 18
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
20
A3
آجدار
کارخانه
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A3
سایز : 20
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
22
A3
آجدار
کارخانه
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A3
سایز : 22
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
25
A3
آجدار
کارخانه
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A3
سایز : 25
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28
A3
آجدار
کارخانه
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A3
سایز : 28
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
32
A3
آجدار
کارخانه
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A3
سایز : 32
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
36
A3
آجدار
کارخانه
30,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 36, A3
سایز : 36
آنالیز : A3
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
10
A4
آجدار
کارخانه
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A4
سایز : 10
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
12
A4
آجدار
کارخانه
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A4
سایز : 12
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
14
A4
آجدار
کارخانه
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A4
سایز : 14
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
16
A4
آجدار
کارخانه
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A4
سایز : 16
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
18
A4
آجدار
کارخانه
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A4
سایز : 18
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
20
A4
آجدار
کارخانه
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A4
سایز : 20
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
22
A4
آجدار
کارخانه
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A4
سایز : 22
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
25
A4
آجدار
کارخانه
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A4
سایز : 25
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28
A4
آجدار
کارخانه
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A4
سایز : 28
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
32
A4
آجدار
کارخانه
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A4
سایز : 32
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
36
A4
آجدار
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 36
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
40
A4
آجدار
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40
آنالیز : A4
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
آجدار
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز :
آنالیز :
حالت : آجدار
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜

میلگرد کویر کاشان متنوع ترین برند میلگرد در ایران است. انواع میلگرد در سایز و گریدهای متفاوت در مجتمع فولاد کویر کاشان تولید می شود. شرکت آراد آهن قیمت میلگرد کویر کاشان و کلیه کارخانه های تولید کننده میلگرد کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام خود منتشر و اطلاع رسانی میکند. محصولات مجتمع فولاد کویر کاشان شامل ۴۰ گرید فولادی و ۴۵۰ سبد محصولی (گرید سایز) در انواع ساختمانی و صنعتی است. فولاد کویر کاشان با محصولات خود موفق به تأمین ده درصد از نیاز بازار داخلی به میلگردهای ساختمانی و نیاز صنایع وابسته به کلاف‌های فولادی شده است. برای خرید و اطلاع از قیمت میلگرد کویر کاشان کافیست به قسمت ثبت سفارش سایت آراد آهن مراجعه کنید. همچنین می توانید به صورت تلفنی با شماره ۳۴۰۵۵-۰۳۱ تماس بگیرید. شما می توانید پس از خرید محموله درخواستی خود را در هر نقطه ای از ایران تحویل بگیرید.

میلگرد کویر کاشان متنوع ترین برند میلگرد در ایران است. انواع میلگرد در سایز و گریدهای متفاوت در مجتمع فولاد کویر کاشان تولید می شود. شرکت آراد آهن قیمت میلگرد کویر کاشان و کلیه کارخانه های تولید کننده میلگرد کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام خود منتشر و اطلاع رسانی میکند. محصولات مجتمع فولاد کویر کاشان شامل ۴۰ گرید فولادی و ۴۵۰ سبد محصولی (گرید سایز) در انواع ساختمانی و صنعتی است. فولاد کویر کاشان با محصولات خود موفق به تأمین ده درصد از نیاز بازار داخلی به میلگردهای ساختمانی و نیاز صنایع وابسته به کلاف‌های فولادی شده است. برای خرید و اطلاع از قیمت میلگرد کویر کاشان کافیست به قسمت ثبت سفارش سایت آراد آهن مراجعه کنید. همچنین می توانید به صورت تلفنی با شماره ۳۴۰۵۵-۰۳۱ تماس بگیرید. شما می توانید پس از خرید محموله درخواستی خود را در هر نقطه ای از ایران تحویل بگیرید.

قیمت روز میلگرد کویر کاشان

قیمت روز میلگرد کویر کاشان همسو با نوسانات بازار به طور مرتب دچار افزایش و یا کاهش می‌شود. فاکتورهایی چون نرخ ارز، تعرفات کمرگی، میزان عرضه و تقاضا، سیاست‌های داخلی و خارجی، قیمت جهانی فولاد، قیمت روز مواد اولیه و … همگی بر قیمت روز انواع میلگرد کویر کاشان اثر می‌گذارند.

بازرگانی آراد آهن به منظور دسترسی راحت‌‌تر کاربران خود قیمت انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد کویر کاشان را در سایت خود بلافاصله بعد از اعلام توسط کارخانه به روز رسانی می‌کند. این بازرگانی همچنین قیمت روز میلگرد کویر کاشان را در کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی خود به صورت روزانه منتشر می‌کند. میلگرد کویر کاشان قیمت امروز را می‌توانید از طریق تماس با کارشناسان ما نیز استعلام نمایید.

معرفی میلگرد کویر کاشان

مجتمع فولاد کویر کاشان به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع میلگرد در کشور محصولات خود را در دو دسته‌ی زیر تولید و به بازار عرضه می‌نماید:

محصولات صنعتی: کارخانه فولاد کویر کاشان با بهره‌گیری از تجهیزات روز و دانش تخصصی نیروهای فنی خود و بعد از شناخت نیازهای بازار موفق به تولید میلگردهای شاخه و کلاف با کیفیت به منظور استفاده در صنایع مهم کشور شده است. انواع تولیدات صنعتی مجتمع فولاد کویر کاشان شامل انواع وایر راد در درجات کم کربن، کربن متوسط و پرکربن و نیز وایرراد مصرفی جهت تولید الکترود و سیم جوش می‌شود.

 

محصولات ساختمانی: کارخانه فولاد کویر در ابتدا با هدف تولید محصولات ساختمانی راه اندازی شد و سپس در ادامه تصمیم به تولید محصولات صنعتی گرفت. محصولات ساختمانی این مجتمع در انواع زیر تولید می‌شود:

 • کلاف ساده
 • کلاف آجدار A2 (آج ۳۵۰)
 • کلاف آجدار A3 (آج ۴۲۰)
 • شاخه ساده A1 (آج ۲۴۰)
 • شاخه آجدار A2 (آج ۳۵۰)
 • شاخه آجدار A3 (آج ۴۲۰)
 • شاخه آجدار A4 (آج ۵۲۰)

از ویژگی‌های میلگرد ساختمانی کویر کاشان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رعایت مشخصات ابعادی میلگردهای مصرفی در بتن مسلح در حداکثر و حداقل اندازه‌های آج طولی، عرضی و گام
 • طول یکسان شاخه‌ها در هر بندیل
 • عدم وجود میلگرد نرمال در بسته‌های خریداری شده مشتری
 • رعایت وزن اسمی در محدوده‌های تعریف شده در استاندارد ملی
 • یکنواختی قطر میلگرد در طول شاخه با مشخصات ابعادی یکسان و حداقل اختلاف

 

مشخصات فنی میلگرد کویر کاشان

میلگردهای گرید A1-A2-A3-A4 کویر کاشان دارای مشخصات مکانیکی زیر خواهند بود:

میلگرد گرید A1 (آج ۲۳۰)

 • میلگرد بدون آج و ساده
 • درجه سختی کم و انعطاف پذیری و جوش پذیری بالا
 • تنش گسیختگی: ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • تنش جاری: ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی مربع
 • تغییر شکل پلاستیکی: ۲۵
 • جزء مقاطع نرم فولادی
 • قابلیت جوشکاری و ماشین کاری

میلگرد گرید A2 (آج ۳۴۰)

 • میلگرد آجدار مارپیچی
 • درجه سختی، انعطاف پذیری و جوش پذیری متوسط
 • تنش گسیختگی: ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • تنش جاری: ۳۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی مربع
 • تغییر شکل پلاستیکی: ۱۹
 • جزء مقاطع نیمه نرم و نیمه سخت
 • دارای قابلیت جوشکاری (تا جای ممکن از انجام این عملیات خودداری شود.)

میلگرد گرید A3 (آج ۴۰۰)

 • میلگرد آجدار جناغی
 • درجه سختی زیاد، انعطاف پذیری کم
 • تنش گسیختگی: ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • تنش جاری: ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی مربع
 • تغییر شکل پلاستیکی: ۱۴
 • جزء مقاطع سخت فولادی
 • عدم مجوز جوشکاری

میلگرد گرید A4 (آج ۵۰۰)

 • میلگرد آجدار مرکب
 • درجه سختی بسیار زیاد، انعطاف پذیری بسیار کم
 • تنش گسیختگی: ۶۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 • تنش جاری: ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی مربع
 • تغییر شکل پلاستیکی: ۱۴
 • جزء مقاطع سخت فولادی
 • عدم مجوز جوشکاری

سایز میلگرد کویر کاشان

سایز میلگردهای صنعتی کویر در دسته‌بندی شاخه‌ای بین ۸ تا ۵۰ میلیمتر و سایز کلاف‌های صنعتی در سایزهای ۵ الی ۱۷ میلیمتر با دقت تولید بسیار بالا و با تلرانسی در حدود ۱ میلیمتر تولید می‌شود.

میلگردهای ساختمانی کویر کاشان نیز در دسته بندی شاخه‌ی و کلافی در سایزهای زیر تولید می‌شوند:

 • کلاف ساده : ۵.۵ تا ۱۶ میلیمتر
 • کلاف آجدار A2 (آج ۳۵۰): ۸ تا ۱۶ میلیمتر
 • کلاف آجدار A3 (آج ۴۲۰): ۸ تا ۱۶ میلیمتر
 • شاخه ساده A1 (آج ۲۴۰): ۱۲ تا ۵۰ میلیمتر
 • شاخه آجدار A2 (آج ۳۵۰): ۸ تا ۱۲ میلیمتر
 • شاخه آجدار A3 (آج ۴۲۰): ۸ تا ۴۰ میلیمتر
 • شاخه آجدار A4 (آج ۵۲۰): ۱۰ تا ۳۶ میلیمتر

خرید میلگرد کویر کاشان

خرید میلگرد کویر کاشان را متناسب با نیاز پروژه‌ی خود انجام دهید. در هنگام خرید حتماً به حک و تکرار لوگو (Kavir) در طول شاخه دقت کنید تا از اصالت کالای مطمئن باشید. همچنین سایز و رده میلگرد را که بر روی آن درج شده است با نیاز پروژه‌ی خود انطباق دهید.

یکی از راه‌های خرید میلگرد کویر کاشان مراجعه به نمایندگی‌ها معتبر است. با خرید از مراجع معتبر عرضه کننده میلگرد ضمن اطمینان از قیمت‌ها، می‌توانید کالای خود را با ضمانت کیفیت تهیه کنید. چرا که این مراکز به صورت مستقیم از کارخانه سفارشات شما را تأمین می‌نمایند.

نمایندگی فروش میلگرد کویر کاشان

بازرگانی آرادآهن یکی از بزرگترین مراکز فروش میلگرد کویر کاشان به صورت آنلاین سفارشات شما را پذیرفته و در اسرع وقت برای شما در هر کجای کشور که باشید، ارسال می‌نماید. برای ثبت سفارش خود به صورت آنلاین می‌توانید از طریق فرم ثبت سفارش موجود در سایت آراد آهن اقدام کنید و یا تماس با شماره‌ی ۳۴۰۵۵-۰۳۱ اقدام نمایید.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش