لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

شنبه : 1403/1/25
نامضخامتحالتابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.9
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
47,545 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.9, عرض 1.25
ضخامت : 0.9
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.9
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
47,545 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.9, عرض 1
ضخامت : 0.9
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.8
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
47,545 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.8, عرض 1.25
ضخامت : 0.8
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.8
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
47,545 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.8, عرض 1
ضخامت : 0.8
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.77
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
47,999 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.77, عرض 1.25
ضخامت : 0.77
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.7
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
47,999 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.7, عرض 1
ضخامت : 0.7
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.6
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
48,909 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.6, عرض 1.25
ضخامت : 0.6
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.6
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
49,363 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.6, عرض 1
ضخامت : 0.6
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.55
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
50,272 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.55, عرض 1.25
ضخامت : 0.55
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.55
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
50,272 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.55, عرض 1
ضخامت : 0.55
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.5
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
50,272 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.5, عرض 1.25
ضخامت : 0.5
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.5
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
50,272 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.5, عرض 1
ضخامت : 0.5
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.45
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 0.45
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.4
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
53,636 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.4, عرض 1.25
ضخامت : 0.4
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
0.4
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
53,636 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 0.4, عرض 1
ضخامت : 0.4
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
47,454 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 1, عرض 1
ضخامت : 1
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
47,454 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 1, عرض 1.25
ضخامت : 1
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
47,545 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 1, عرض 1
ضخامت : 1
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
47,545 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 1, عرض 1.25
ضخامت : 1
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1.25
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
47,545 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 1.25, عرض 1.25
ضخامت : 1.25
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1.25
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
47,545 تومان
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 1.25, عرض 1
ضخامت : 1.25
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
ثابت −
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1.5
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
49,090 تومان
181 ↑
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 1.5, عرض 1
ضخامت : 1.5
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
181 ↑
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1.5
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
49,090 تومان
181 ↑
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 1.5, عرض 1.25
ضخامت : 1.5
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
181 ↑
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1.8
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1.8
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
1.8
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 1.8
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
نوسان ↜
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
2
رول
عرض 1
ST37
کارخانه
54,090 تومان
3363 ↑
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 2, عرض 1
ضخامت : 2
حالت : رول
ابعاد : عرض 1
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
3363 ↑
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکردقیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد
2
رول
عرض 1.25
ST37
کارخانه
54,090 تومان
3363 ↑
قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد - 2, عرض 1.25
ضخامت : 2
حالت : رول
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : کارخانه
3363 ↑

شرکت آراد آهن قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید ارزانترین قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد تولیدی کارخانجات معتبر کشور و تمامی مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید. ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد به عنوان یکی از با کیفیت ترین ورق های گالوانیزه تولید شده در کشور شناخته می شود. این ورق‌ها در انواع و رنگ‌های گوناگونی تولید و به بازار عرضه شده است. امروزه ورق گالوانیزه کاربرد بسیاری در تولیدات لوازم خانگی و دیگر ملزومات دارد و کارخانه‌های گوناگونی اقدام به تولید آن کرده‌اند. اگر قصد آشنایی با قیمت ورق گالوانیزه و خرید ورق گالوانیزه تاراز را دارید با ما همراه باشید.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه شهر کرد بر اساس ضخامت‌های مختلف آن، متفاوت می‌باشد که هر کدام کاربرد مختلفی دارد. میزان ضخامت پوشش لایه روی بر روی سطح ورق پایه، به دو صورت استاندارد و سفارشی قابل اجرا می‌باشد. در نوع سفارشی، ضخامت پوشش روی، با توجه به نیاز مشتری و نوع کاربرد مشخص می‌شود. برای محیط‌هایی که درصد رطوبت و خراشیدگی ورق پایه زیاد می‌باشد، از پوشش روی با ضخامت بیشتر استفاده می‌کنند.

ورق گالوانیزه به سه شکل ورق مسطح (شیت)، رول یا کلاف گالوانیزه، ورق طرح‌دار در بازار مصرفی موجود می‌باشد.

  • ورق مسطح یا شیت: ورق گالوانیزه به صورت سفارشی یا استاندارد برش‌کاری و شیت می‌شود.
  • کلاف یا رول ورق گالوانیزه: از این ورق‌ها برای تولید ورق مسطح، ورق سقف شیروانی، ورق عرشه فولادی استفاده می‌شود.
  • ورق گالوانیزه طرح‌دار: این ورق‌ها به دو فرم ذوزنقه و سینوسی برای تولید انواع سقف کاذب مانند سقف شیروانی و سقف عرشه فولادی تولید می‌شوند.

مشخصات ورق گالوانیزه تاراز شهر کرد

ورق گالوانیزه شهرکرد از با کیفیت ترین ورق های تولید داخلی است. که با لایه ای از Eta و صد درصد Zn می باشد. تاراز شهر کرد علاوه بر ورق گالوانیزه به تولید ورق گالوانیزه با پوشش رنگی پرداخته است.  این ورق ها مقاوم در برابر خوردگی، خاصیت self_lubrication  دارند. و در برابر حرارت بالا مقاوم بوده و دانسیته پایین دارند. ظاهری زیبادارند و پوشش های خاصی در تولید آنها به کار میرود. ورق گالوانیزه تاراز شهر کرد با گریدهای خودرویی( کشش عمیق ) نیز تولید می شوند.  ورق گالوانیزه تاراز شهر کرد با کیفیت PN0,PN1,PN3  تولید وعرضه می شود. تنوع رنگی بالایی در تولید ورق های گالوانیزه تاراز شهر کرد به چشم می خورد.

کاربرد و انواع ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه به دلیل مقاومت در برابر زنگ زدگی و دیگر خواص خود در صنایع مختلفی کاربرد دارند. برخی از این کاربرد‌ها عبارتند از:

  1. صنعت اتومبیل سازی
  2. ساخت تجهیزات آشپزخانه و لوازم خانگی
  3. استفاده در ساخت ساندویچ پنل
  4. استفاده در ساخت کانال‌های کولر
  5. ساخت تابلوهای راهنمایی و رانندگی یا صنعتی

خرید ورق گالوانیزه تاراز

قیمت ورق گالوانیزه با توجه به وارداتی و صادراتی بودن آن ممکن است متفاوت باشد. برای خرید ورق گالوانیزه  تاراز شهر کرد به آراد آهن مراجعه نمایید. آراد آهن با توجه به ارتباط مستقیم با کارخانه تاراز شهر کرد و همکاری مستقیم با این کارخانه قیمت روز و بهترین قیمت ورق تاراز شهر کرد را رائه می دهد. ورق گالوانیزه تاراز شهر کرد عرضه شده در آراد آهن دارای گارانتی کیفیت کالا و مجوز فروش باشد. علاوه بر این می توانید قبل از خرید درباره اندازه و ضخامت ورق گالوانیزه تاراز شهر کرد، نوع آن مشاوره لازم از آرادآهن را دریافت نمایید و با توجه به نیاز خود اقدام به خرید کنید. آراد آهن یکی از شرکت‌هایی است که در زمینه فروش ورق گالوانیزه با قیمتی مقرون به صرفه و کیفیتی بالا فعالیت می‌کند. و با ارائه محصولاتی با کیفیت از بهترین کارخانه‌های سراسر کشور خیال مشتری را از بابت کیفیت راحت می‌سازد. شما می‌توانید جهت خرید ورق گالوانیزه  تاراز شهر کرد از آراد آهن از طریق شماره تماس ۳۴۰۵۵-۰۳۱ با کارشناسان فروش آراد آهن تماس حاصل نموده و پس از گرفتن تاییدیه قیمت سفارش خرید خود را مطرح نمایید.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش