قیمت میلگرد

شرکت آراد آهن قیمت میلگرد کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید قیمت انواع آرماتور تولیدی کارخانجاتی مانند ذوب آهن اصفهان؛ کویر کاشان؛ راد همدان؛ بافق و ابرکوه یزد؛ فولاد خراسان (نیشابور)؛ شاهرود؛ آناهیتا گیلان (رشت) و سایر مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد مشاهده و بررسی نمایید.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم142500
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم142500
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم141000
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد 8 آریا ذوبA2کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آریا ذوبA2کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد ۱۲ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد ۱۴ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۶ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۸ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۰ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۲ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۵ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۸ آریا ذوبA3کارخانهآریا ذوبشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم136000

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بناب8شاخه آجدارA2کیلوگرم144500
میلگرد 10 ظفر بناب10شاخه آجدارA2کیلوگرم142500
میلگرد 10 ظفر بناب10شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 ظفر بناب12شاخه آجدارA3کیلوگرم142500
میلگرد 14 ظفر بناب14شاخه آجدارA3کیلوگرم139500
میلگرد 16 ظفر بناب16شاخه آجدارA3کیلوگرم139500
میلگرد 18 ظفر بناب18شاخه آجدارA3کیلوگرم139500
میلگرد 20 ظفر بناب20شاخه آجدارA3کیلوگرم139500
میلگرد 22 ظفر بناب22شاخه آجدارA3کیلوگرم139500
میلگرد 25 ظفر بناب25شاخه آجدارA3کیلوگرم139500
میلگرد 28 ظفر بناب28شاخه آجدارA3کیلوگرم139500
میلگرد 32 ظفر بناب32شاخه آجدارA3کیلوگرم139500

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلان8شاخه آجدارA2کیلوگرم142000
میلگرد 10 آناهیتا گیلان10شاخه آجدارA2کیلوگرم140000
میلگرد 12 آناهیتا گیلان12شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 14 آناهیتا گیلان14شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 16 آناهیتا گیلان16شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 18 آناهیتا گیلان18شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 20 آناهیتا گیلان20شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 22 آناهیتا گیلان22شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 25 آناهیتا گیلان25شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 28 آناهیتا گیلان28شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 32 آناهیتا گیلان32شاخه آجدارA3کیلوگرم138000

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 راد همدان8شاخه آجدارA2کیلوگرم149450
میلگرد 10 راد همدان10شاخه آجدارA2کیلوگرم146950
میلگرد 12 راد همدان12شاخه آجدارA3کیلوگرم144450
میلگرد 14 راد همدان14شاخه آجدارA3کیلوگرم143450
میلگرد 16 راد همدان16شاخه آجدارA3کیلوگرم143450
میلگرد 18 راد همدان18شاخه آجدارA3کیلوگرم143450
میلگرد 20 راد همدان20شاخه آجدارA3کیلوگرم143450
میلگرد 22 راد همدان22شاخه آجدارA3کیلوگرم143450
میلگرد 25 راد همدان25شاخه آجدارA3کیلوگرم143950
میلگرد 28 راد همدان28شاخه آجدارA3کیلوگرم143950
میلگرد 32 راد همدان32شاخه آجدارA3کیلوگرم145450

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ شاهین بناب A2A2کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم141500
میلگرد ۸ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۰ شاهین بناب A2A2کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم139500
میلگرد ۱۰ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۲ شاهین بناب A2A2کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۲ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم139500
میلگرد ۱۴ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۶ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۸ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۰ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۲ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۵ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۸ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۳۲ شاهین بنابA3کارخانهشاهین بنابشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم138000

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهرود8شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 شاهرود10شاخه آجدارA3کیلوگرم140000
میلگرد 12 شاهرود12شاخه آجدارA3کیلوگرم139000
میلگرد 14 شاهرود14شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 16 شاهرود16شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 18 شاهرود18شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 20 شاهرود20شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 22 شاهرود22شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 25 شاهرود25شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 28 شاهرود28شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 32 شاهرود32شاخه آجدارA3کیلوگرم139000

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ سیادن ابهرA2کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم142000
میلگرد ۱۰ سیادن ابهر A2A2کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۰ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم141500
میلگرد ۱۲ سیادن ابهر A2A2کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۲ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم141000
میلگرد ۱۴ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۱۶ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۱۸ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۰ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۲ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۵ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۸ سیادن ابهرA3کارخانهسیادن ابهرشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم135500

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوب8شاخه آجدارA2کیلوگرم143000
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوب10شاخه آجدارA2کیلوگرم142000
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوب12شاخه آجدارA2کیلوگرم141000
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوب14شاخه آجدارA2کیلوگرم140000
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوب16شاخه آجدارA2کیلوگرم140000
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوب18شاخه آجدارA2کیلوگرم140000
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوب20شاخه آجدارA2کیلوگرم140000
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوب12شاخه آجدارA3کیلوگرم140000
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوب14شاخه آجدارA3کیلوگرم140000
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوب16شاخه آجدارA3کیلوگرم140000
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوب18شاخه آجدارA3کیلوگرم140000
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوب20شاخه آجدارA3کیلوگرم140000
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوب22شاخه آجدارA3کیلوگرم140000
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوب25شاخه آجدارA3کیلوگرم140000

قیمت میلگرد روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ روهینا دزفول A2A3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم147000
میلگرد ۱۰ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم142000
میلگرد ۱۲ روهینا دزفول A2A3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۴ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۶ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۸ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۰ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۲ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۵ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۸ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۳۲ روهینا دزفولA3کارخانهروهینا دزفولشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم138000

قیمت میلگرد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ نورد گرم سمنانA2کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم145000
میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم147000
میلگرد ۱۲ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم141000
میلگرد ۱۴ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۶ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ نورد گرم سمنانA3کارخانهنورد گرم سمنانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد شمس سپهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 شمس سپهر8شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 10 شمس سپهر10شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهر12شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهر14شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهر16شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهر18شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهر20شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 شمس سپهر8شاخه آجدارA3کیلوگرم.
میلگرد 10 شمس سپهر10شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 شمس سپهر12شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 14 شمس سپهر14شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهر16شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهر18شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهر20شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم137900
میلگرد ۱۴ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم135900
میلگرد ۱۶ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم135900
میلگرد ۱۸ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم135900
میلگرد ۲۰ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم135900
میلگرد ۲۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم135900
میلگرد ۲۵ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم135900
میلگرد ۲۸ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم135900
میلگرد ۳۲ میانه (آذربایجان)A3کارخانهفولاد آذربایجانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم135900

قیمت میلگرد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ کیان کاشان A2A2کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم142500
میلگرد ۱۰ کیان کاشان A2A2کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم141500
میلگرد ۱۲ کیان کاشان A2A2کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم141500
میلگرد ۱۴ کیان کاشانA3کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم140500
میلگرد ۱۶ کیان کاشانA3کارخانهکیان کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم140500

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهر ایرانیان8شاخه آجدارA2کیلوگرم143500
میلگرد 8 سپهر ایرانیان طول 128شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیان10شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیان12شاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد 8 سپهر ایرانیان12شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیان10شاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 12 سپهر ایرانیان12شاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم134600
میلگرد ۱۴ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم134600
میلگرد ۱۶ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم134600
میلگرد ۱۸ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم134600
میلگرد ۲۰ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم134600
میلگرد ۲۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم134600
میلگرد ۲۵ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم134600
میلگرد ۲۸ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم134600
میلگرد ۳۲ فایکو (فولاد البرز ایرانیان)A3کارخانهفایکوشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم134600

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ جهان فولاد سیرجان A2A2کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۱۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم137500
میلگرد ۱۴ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۶ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم134000
میلگرد ۲۰ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم134000
میلگرد ۲۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم134000
میلگرد ۲۵ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم134000
میلگرد ۲۸ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجانA3کارخانهجهان فولاد سیرجانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد حسن رود گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رود گیلان8شاخه آجدارA2کیلوگرم142500
میلگرد 10 حسن رود گیلان10شاخه آجدارA2کیلوگرم139000
میلگرد 12 حسن رود گیلان12شاخه آجدارA2کیلوگرم138500
میلگرد 14 حسن رود گیلان14شاخه آجدارA3کیلوگرم137500
میلگرد 16 حسن رود گیلان16شاخه آجدارA3کیلوگرم137500
میلگرد 18 حسن رود گیلان18شاخه آجدارA3کیلوگرم137500
میلگرد 20 حسن رود گیلان20شاخه آجدارA3کیلوگرم137500

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم134500
میلگرد ۱۶ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم134500
میلگرد ۱۸ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم133500
میلگرد ۲۰ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم133500
میلگرد ۲۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم133500
میلگرد ۲۵ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم133500
میلگرد ۲۸ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم133500
میلگرد ۳۲ سرمد ابرکوهA3کارخانهسرمد ابرکوهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۰ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم140200
میلگرد ۱۲ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۱۴ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم135200
میلگرد ۱۶ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم135200
میلگرد ۱۸ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم135200
میلگرد ۲۰ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم135200
میلگرد ۲۲ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم135200
میلگرد ۲۵ ارگ تبریزA3کارخانهارگ تبریزشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم135200

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان A2A2کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۶ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۸ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۰ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۵ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۳۲ بردسیر کرمانA3کارخانهبردسیر کرمانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم136000

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ البرز غربA2کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۲ البرز غرب A2A2کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۱۲ البرز غربA2کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۱۴ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۶ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۸ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۰ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۲ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۵ البرز غربA3کارخانهالبرز غربشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم136000

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 امیرکبیر خزر8شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 امیرکبیر خزر10شاخه آجدارA2کیلوگرم136500
میلگرد 10 امیرکبیر خزر10شاخه آجدارA3کیلوگرم139500
میلگرد 12 امیرکبیر خزر12شاخه آجدارA3کیلوگرم138000
میلگرد 14 امیرکبیر خزر14شاخه آجدارA3کیلوگرم135500
میلگرد 16 امیرکبیر خزر16شاخه آجدارA3کیلوگرم135500
میلگرد 18 امیرکبیر خزر18شاخه آجدارA3کیلوگرم135500
میلگرد 20 امیرکبیر خزر20شاخه آجدارA3کیلوگرم135500
میلگرد 22 امیرکبیر خزر22شاخه آجدارA3کیلوگرم135500
میلگرد 25 امیرکبیر خزر25شاخه آجدارA3کیلوگرم135500
میلگرد 28 امیرکبیر خزر28شاخه آجدارA3کیلوگرم135500
میلگرد 32 امیرکبیر خزر32شاخه آجدارA3کیلوگرم135500

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۶ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۵ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم135500

قیمت میلگرد پارس آرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ پارس آرمان A2A2کارخانهپارس آرمانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ درپاد تبریز A2A3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ درپاد تبریز A2A3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ درپاد تبریز A2A2کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۲۵ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۲۸ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۳۲ درپاد تبریزA3کارخانهدرپاد تبریزشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم-

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ فولاد صائبA3کارخانهفولاد صائبشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت (ریال)
میلگرد ۱۰ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم139500
میلگرد ۱۴ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۶ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۸ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۰ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۵ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۸ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرسA3کارخانهصبا فولاد زاگرسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم136000

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ قزوین A2A2کارخانهقزوینشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ قزوینA3کارخانهقزوینشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 گلستان8شاخه آجدارA3کیلوگرم152000
میلگرد 10 گلستان10شاخه آجدارA3کیلوگرم150000
میلگرد 12 گلستان12شاخه آجدارA3کیلوگرم147000
میلگرد 14 گلستان14شاخه آجدارA3کیلوگرم144000
میلگرد 16 گلستان16شاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 18 گلستان18شاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 20 گلستان20شاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 22 گلستان22شاخه آجدارA3کیلوگرم143000
میلگرد 25 گلستان25شاخه آجدارA3کیلوگرم143000

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نامسایزحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابور10شاخه آجدارA3کیلوگرم139800
میلگرد 12 نیشابور12شاخه آجدارA3کیلوگرم138200
میلگرد 14 نیشابور14شاخه آجدارA3کیلوگرم136500
میلگرد 16 نیشابور16شاخه آجدارA3کیلوگرم136500
میلگرد 18 نیشابور18شاخه آجدارA3کیلوگرم136500
میلگرد 20 نیشابور20شاخه آجدارA3کیلوگرم136500
میلگرد 22 نیشابور22شاخه آجدارA3کیلوگرم136500
میلگرد 25 نیشابور25شاخه آجدارA3کیلوگرم136500
میلگرد 28 نیشابور28شاخه آجدارA3کیلوگرم136500
میلگرد 32 نیشابور32شاخه آجدارA3کیلوگرم138200

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ هیربد زرندیه A2A2کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم139500
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم135000
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم135000
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم135000
میلگرد ۲۵ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم135000
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم135000
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیهA3کارخانههیربد زرندیهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم135000

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارسA3کارخانهآتیه خلیج فارسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ آذر فولاد امین A2A2کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم142000
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین A2A2کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم142000
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینA3کارخانهآذر فولاد امینشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم137000

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۰ آریان فولاد A2A2کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد ۱۰ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۲ آریان فولاد A2A2کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۱۲ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد ۱۴ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۱۶ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۱۸ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۰ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۲ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۵ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۸ آریان فولادA3کارخانهآریان فولادشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم135500

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم149500
میلگرد ۱۰ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم144500
میلگرد ۱۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم142500
میلگرد ۱۴ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم139200
میلگرد ۱۶ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم139200
میلگرد ۱۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم137500
میلگرد ۲۰ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم137500
میلگرد ۲۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم137500
میلگرد ۲۸ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم137500
میلگرد ۳۲ بافق یزدA3کارخانهبافق یزدشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم138000

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم142000
میلگرد ۱۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۴ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۱۶ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۱۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۲۰ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۲۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۲۵ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۲۸ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۳۲ پرشین فولادA3کارخانهپرشین فولادشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم138500

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۴ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۶ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۱۸ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۰ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۲ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم136000
میلگرد ۲۵ جهان فولاد غربA3کارخانهجهان فولاد غربشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم136000

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت(ریال)
میلگرد ۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستان A2A2کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۰ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستان A2A2کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۲ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۴ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۶ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۱۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۰ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۲ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۵ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم138000
میلگرد ۲۸ خرمدشت تاکستانA3کارخانهخرمدشت تاکستانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم138000

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم141200
میلگرد ۱۰ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیل A2A2کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم140700
میلگرد ۱۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم141900
میلگرد ۱۴ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم140200
میلگرد ۱۶ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم140200
میلگرد ۱۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم140200
میلگرد ۲۰ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم140200
میلگرد ۲۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم140200
میلگرد ۲۵ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم140200
میلگرد ۲۸ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم140200
میلگرد ۳۲ ذوب آهن مهیار اردبیلA3کارخانهمهیار اردبیلشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم140200

قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۴ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۰ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۲ ذوب آهن و نورد کرمانA3کارخانهذوب آهن و نورد کرمانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد فولاد یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزد A2A2کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۶ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۰ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۲ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۵ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم135500
میلگرد ۲۸ احرامیان یزدA3کارخانهاحرامیان یزدشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم135500

قیمت میلگرد قائم

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد 10 قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۶ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۱۸ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۲۰ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۲۲ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد ۲۵ قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم136500
میلگرد 28 قائمA3کارخانهقائمشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داش A2A2کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم140400
میلگرد ۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش A2A2کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم138400
میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم140400
میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم138400
میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم137100
میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم137100
میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم137100
میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم137100
میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم137100
میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم137100
میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم137100
میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داشA3کارخانهتیکمه داششاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم137100

قیمت میلگرد کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت 
میلگرد ۱۰ کوثر اهواز A2A2کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ کوثر اهوازA3کارخانهکوثر اهوازشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت 
میلگرد ۸ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم147000
میلگرد ۸ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم149000
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم144000
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم145000
میلگرد ۱۰ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A2A2کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم140000
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم145000
میلگرد ۱۲ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۴ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم141000
میلگرد ۱۴ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۶ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم141000
میلگرد ۱۶ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۸ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد ۱۸ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۲۰ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد ۲۰ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۲۲ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد ۲۲ کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۲۵ کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد 25 کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 28 کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد 28 کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 30 کویر کاشان A4A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد 30 کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 32 کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم139000
میلگرد 32 کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 36 کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 36 کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 40 کویر کاشان A3A3کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری40شاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد 40 کویر کاشان A4A4کارخانهکویر کاشانشاخه 12 متری40شاخه آجدارکیلوگرم-

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۶.۵ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری6.5کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر A2A2کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ کیان فولاد ابهرA3کارخانهکیان فولاد ابهرشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد معراج گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ فولاد معراج گلستانA3کارخانهفولاد معراج گلستانشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۶ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ نورد نوین ابهرA3کارخانهنورد نوین ابهرشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۱۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم138500
میلگرد ۱۴ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۱۶ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۱۸ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۰ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۵ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۲۸ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم137000
میلگرد ۳۲ نیک صدرا توسA3کارخانهنیک صدار توسشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم138500

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
نام محصولآنالیزمحل بارگیریکارخانهطول شاخهسایزحالت شاخهواحد وزنقیمت
میلگرد ۸ هشترود A2A2کارخانههشترودشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ هشترود A2A2کارخانههشترودشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ هشترود A2A2کارخانههشترودشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ هشترودA3کارخانههشترودشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  product_variation
  product
  shop_order_refund
 • مادر
 • مقالات
  انتقادات و پیشنهادات