تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت محصولات مفتولی

شرکت آراد آهن قیمت محصولات مفتولی کلیه کارخانجات معتبر و مطرح کشور را به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت و کانال تلگرام این شرکت منتشر و به روز رسانی میکند. شما میتوانید قیمت انواع آرماتور تولیدی کارخانجات معتبر کشور و تمامی مجتمع های فولادی را در فروشگاه اینترنتی آهن آلات آراد به عنوان مرجع قیمت آهن آلات مشاهده و بررسی نمایید.

پنج شنبه : 1401/11/13
نامواحد وزنمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت مفتول سیاهقیمت مفتول سیاه
کیلوگرم
انبار
23,000 تومان
ثابت −
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت مفتول سیاهقیمت مفتول سیاه
کیلوگرم
انبار
23,000 تومان
ثابت −
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
ثابت −
جمعه : 1401/11/14
نامچشمهسایزطولxعرضواحد وزنمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت مشقیمت مش
30
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 30
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
25
6
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 25
سایز : 6
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
15
10
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 15
سایز : 10
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
25
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 25
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
20
10
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 20
سایز : 10
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
20
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 20
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
25
10
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 25
سایز : 10
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
15
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 15
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
30
10
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 30
سایز : 10
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
10
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
10
12
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10
سایز : 12
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
15
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 15
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
30
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 30
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
15
12
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 15
سایز : 12
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
25
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 25
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
20
6
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 20
سایز : 6
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
10
6
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10
سایز : 6
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
20
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 20
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
15
6
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 15
سایز : 6
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
30
6
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 30
سایز : 6
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
10
8
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10
سایز : 8
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
20
12
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 20
سایز : 12
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
25
12
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 25
سایز : 12
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
30
12
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 30
سایز : 12
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
10
14
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10
سایز : 14
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
20
14
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 20
سایز : 14
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
25
14
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 25
سایز : 14
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت مشقیمت مش
30
14
2x6
کیلوگرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 30
سایز : 14
طولxعرض : 2x6
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
جمعه : 1401/11/14
نامچشمهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 6.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.0
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.8
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 7.7
محل بارگیری : تهران
ثابت −
جمعه : 1401/11/14
نامچشمهطولطولمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت توری فرنگیقیمت توری فرنگی
4
20
20
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4
طول : 20
طول : 20
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری فرنگیقیمت توری فرنگی
4
20
20
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4
طول : 20
طول : 20
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری فرنگیقیمت توری فرنگی
4
20
20
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4
طول : 20
طول : 20
محل بارگیری : تهران
ثابت −
جمعه : 1401/11/14
نامچشمهطولطولمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت توری مرغیقیمت توری مرغی
3.4
45
45
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 3.4
طول : 45
طول : 45
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری مرغیقیمت توری مرغی
3.4
45
45
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 3.4
طول : 45
طول : 45
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری مرغیقیمت توری مرغی
3.4
45
45
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 3.4
طول : 45
طول : 45
محل بارگیری : تهران
ثابت −
جمعه : 1401/11/14
نامچشمهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
2x2
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 2x2
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
2x2
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 2x2
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
2x2
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 2x2
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
2x2
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 2x2
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
3x3
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 3x3
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
3x3
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 3x3
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
4x4
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4x4
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
4x4
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4x4
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
4x4
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4x4
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
4x4
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 4x4
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
5x5
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 5x5
محل بارگیری : تهران
ثابت −
جمعه : 1401/11/14
نامچشمهنوع گالوانیزهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
8x6
گرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 8x6
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
8x6
گرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 8x6
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
8x6
گرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 8x6
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
10x8
گرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10x8
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
10x8
گرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10x8
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
10x8
گرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10x8
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −
قیمت توری گابیونقیمت توری گابیون
10x8
گرم
تهران
تماس بگیرید
ثابت −
چشمه : 10x8
نوع گالوانیزه : گرم
محل بارگیری : تهران
ثابت −

خرید مفتول و محصولات مفتولی بدون واسطه و به صورت مستقیم از مراکز فروش عمده می‌تواند امکان دسترسی به کمترین قیمت‌ها را برای شما فراهم آورد. بازرگانی آرادآهن با حذف دست تمامی واسطه‌ها و تأمین مستقیم این محصولات از برترین و معتبرترین تولیدکنندگان موفق شده است که پایین‌ترین قیمت محصولات مفتولی را به مشتریان خود پیشنهاد دهد.

قیمت محصولات مفتولی را می‌توانید در این جدول از سایت آرادآهن مشاهده نمایید. در نظر داشته باشید که قیمت هر کدام از این محصولات به نوع، کیفیت، ضخامت، اندازه و سایز و … بستگی دارد. به علاوه تمامی قیمت‌ها تحت تأثیر جو اقتصادی بی‌ثبات کشور مرتب در حال تغییر است. پس لازم است که برای استعلام قیمت‌ها و خرید مفتول و انواع آن تنها به مراکز معتبر مراجعه نمایید.

قیمت سیم 1.5 و 2.5 

انواع محصولات مفتولی

محصولات مفتولی براساس آلیاژی که برای تولید آن‌ها مورد مصرف قرار می‌گیرد در انواع زیر دسته بندی خواهند شد:

  • مفتول سیاه: برای تولید مفتول سیاه که نوعی مفتول آنیل شده به شمار می‌رود، از میلگرد استفاده می‌شود. میلگرد در کوره‌هایی با دمای بسیار بالا قرار گرفته و سپس توسط فرایند کشش به سیم مفتول یا مفتول سیاه که ظاهری کدر و مات دارد، تبدیل می‌شود. از ویژگی‌های بارز مفتول سیاه می‌توان به انعطاف پذیری بالا و مقاومت زیاد اشاره کرد. این سیم‌ها با ضخامت‌های 2، 1.5 ، 2.5، 3 ، 4 و 5 میلی‌متر تولید خواهند شد. سیم مفتول براساس کاربرد خود در سه دسته‌ی زیر تقسیم بندی می‌شود:

سیم آرماتوربندی:

اگر مفتول سیاه ضخامتی بین 1.2 تا 1.7 میلی‌متر داشته باشد از آن برای آرماتور بندی استفاده شده و به آن سیم آرماتور بندی گفته می‌شود. از نظر وزنی هر کلاف از سیم آرماتور بندی به طور تقریبی 22 کیلوگرم است. برای خرید سیم آرماتور بندی به صورت اینترنتی، فرم ثبت سفارش موجود در سایت را تکمیل و ارسال کنید.

سیم قالب بندی: در صورتی که مفتول سیاه دارای ضخامتی بین 2 تا 2.5 میلی‌متر باشد، در دسته‌ی سیم‌های قالب بندی قرار گرفته و به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وزن هر کلاف از سیم قالب بندی به 25 کیلوگرم خواهد رسید.

سیم صنعتی: در آخر اگر مفتول سیاه ضخامت 3 تا 5 میلی‌متری داشته باشد از آن در صنایع مختلف چون: ساخت و ساز، نجاری و… استفاده می‌شود. در این صورت وزن هر کلاف از مفتول سیاه به صورت تقریبی بین 60 تا 100 کیلوگرم خواهد بود.

  • سیم مفتول گالوانیزه

این نوع از سیم‌های مفتول طی فرایند گالوانیزاسیون در برابر رطوبت و خوردگی مقاوم می‌شوند. به عبارت دیگر در طول مراحل تولید، یک لایه از فلز روی، سطح این سیم‌ها را پوشش دهی کامل می‌کند تا مقاومت بسیاری بالایی پیدا کنند. قیمت سیم مفتول گالوانیزه به نوع آن بستگی دارد. در ادامه به معرفی انواع آن خواهیم پرداخت:

  • توری حصاری یا فنس: این توری از بافته شدن سیم مفتول گالوانیزه تولید شده و از آن‌ها به منظور حصار کشی مزارع، زمین‌های کشاورزی و … استفاده می‌شود. فنس در ضخامت‌های 2، 2.2، 2.4، 2.8 و 3 میلی‌متر و با چشمه‌هایی در سایزهای 5.7، 6.7 و 7.7 در بازار وجود دارد. قیمت فنس به ضخامت و سایز چشمه‌های آن بستگی دارد.
  • توری پرسی: توری پرسی یا مشبک از چیدمان شطرنجی سیم‌های مفتول موجدار به دست می‌آید که ضخامتی بین 3 تا 5 میلی‌متر دارند.
  • توری گابیون: این توری‌ها چشمه‌های شش ضلعی داشته و به شکل قفسه تولید می‌شوند. ضخامت توری گابیون 2.5 تا 5 میلی‌متر است و از آن به عنوان حفاظ در کنار جاده‌ها استفاده می‌شود. قیمت توری آهنی گابیون به ضخامت آن بستگی دارد.
  • توری مرغی: از این توری‌های فلزی برای ساخت قفسه پرندگان استفاده می‌کنند. ویژگی بارز توری‌های مرغی سبک و نازک بودن آن‌ها است.

 

خرید محصولات مفتولی

برای خرید با کمترین قیمت محصولات مفتولی باید فاکتورهایی بسیاری را در نظر داشته باشید. در واقع باید به سایز، نوع و کیفیت محصول متناسب با نیاز خود توجه کرده و تنها قیمت مفتول را ملاک قرار ندهید. به ویژه ضخامت این محصولات به دلیل نقش مستقیمی که در تعیین ویژگی‌ها و کاربری آن‌ها دارد، باید به صورت تخصصی انتخاب شود. در صورتی که برای انتخاب ضخامت و نوع سیم مفتول مورد نیاز خود سوالی دارید، می‌توانید از راهنمایی رایگان متخصصان ما بهره‌مند شوید.

خرید سیم مفتول گالوانیزه

سیم مفتول گالوانیزه به دلیل مقاومت و طول عمر بالایی که دارد، فروش بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که خرید این نوع از سیم مفتول نسبت به قیمت آن صرفه اقتصادی دارد.

برای خرید با بهترین قیمت سیم مفتول گالوانیزه می‌توانید به صورت اینترنتی اقدام کنید. خرید آنلاین علاوه بر سهولتی که دارد می‌تواند باعث کاهش چشمگیر هزینه‌ها‌ و صرفه‌جویی در زمان شما شود. به این منظور تنها کافی است که فرم ثبت سفارش موجود در سایت آرادآهن را تکمیل و برای ما ارسال کنید.

قیمت روز توری فلزی

قیمت صنایع مفتولی به صورت روزانه تعیین می‌شود؛ چرا که تورم، قیمت دلار و عواملی از این قبیل به صورت مستقیم در تعیین قیمت این محصولات اثر گذار هستند. قیمت سیم مفتولی و انواع آن هر روزه بعد از اعلام آخرین قیمت‌ها در بازار، در سایت آرادآهن منتشر می‌شود.

قیمت توری فلزی در آراد آهن

بازرگانی آرادآهن محصولات مفتولی و توری‌های فلزی خود را بدون واسطه و به صورت مستقیم از تولیدکنندگان تأمین می‌نماید. به همین دلیل عرضه محصولات مفتولی در این شرکت بسیار با قیمت‌های بسیار پایین بوده و این امر در طی سال‌های گذشته رضایت مشتریان بسیاری را به همراه داشته است. شما می‌توانید پایین‌ترین قیمت توری فلزی را از طریق تماس با شماره‌ی درج شده در سایت استعلام نمایید.

آراد آهن، مرجع فروش انواع توری فلزی

بازرگانی آرادآهن مرجع فروش انواع مقاطع فولادی از جمله انواع توری آهنی است که علاوه بر خرید حضوری، امکان خرید اینترنتی را نیز برای مشتریان خود فراهم آورده است. شما می‌توانید پس از استعلام و مقایسه‌ی قیمت سیم مفتولی، جهت خرید آنلاین فرم ثبت سفارش موجود در سایت را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید.

سوالات متداول پرسیده شده

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش