لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت لوازم سوله

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

شنبه : 1403/1/25
نامضخامترنگابعاداستانداردمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
نارنجی
عرض 1.25
ST37
انبار
52,272 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : نارنجی
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
قهوه ای
عرض 1.25
ST37
انبار
54,090 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : قهوه ای
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
سفید
عرض 1.25
ST37
انبار
52,272 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : سفید
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
قرمز
عرض 1.25
ST37
انبار
52,272 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : قرمز
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت ورق کرکرهقیمت ورق کرکره
0.5
آبی
عرض 1.25
ST37
انبار
52,272 تومان
ثابت −
قیمت ورق کرکره
ضخامت : 0.5
رنگ : آبی
ابعاد : عرض 1.25
استاندارد : ST37
محل بارگیری : انبار
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نامضخامتوزن شاخهطول شاخهارتفاعمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
2
30
6
18
انبار
45,200 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 2
وزن شاخه : 30
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
2.5
37
6
18
انبار
44,700 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 37
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
3
44
6
18
انبار
45,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 3
وزن شاخه : 44
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
2
32
6
20
انبار
45,200 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 2
وزن شاخه : 32
طول شاخه : 6
ارتفاع : 20
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
2.5
30
6
20
انبار
44,700 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 30
طول شاخه : 6
ارتفاع : 20
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
3
48
6
20
انبار
45,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 3
وزن شاخه : 48
طول شاخه : 6
ارتفاع : 20
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
2
34
6
22
انبار
45,200 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 2
وزن شاخه : 34
طول شاخه : 6
ارتفاع : 22
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
2.5
41
6
22
انبار
44,700 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 41
طول شاخه : 6
ارتفاع : 22
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
3
50
6
22
انبار
45,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل زد
ضخامت : 3
وزن شاخه : 50
طول شاخه : 6
ارتفاع : 22
محل بارگیری : انبار
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نامنوعضخامتوزن شاخهطول شاخهارتفاعمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پروفیل آبروقیمت پروفیل آبرو
یک طرفه
3
90
6
18
انبار
کیلوگرم
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل آبرو
نوع : یک طرفه
ضخامت : 3
وزن شاخه : 90
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت پروفیل آبروقیمت پروفیل آبرو
دوطرفه
3
115
6
18
انبار
کیلوگرم
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل آبرو
نوع : دوطرفه
ضخامت : 3
وزن شاخه : 115
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نامضخامتوزن شاخهطول شاخهارتفاعمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2
27.8
6
16
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2
وزن شاخه : 27.8
طول شاخه : 6
ارتفاع : 16
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2.5
34.8
6
16
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 34.8
طول شاخه : 6
ارتفاع : 16
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3
41.8
6
16
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 3
وزن شاخه : 41.8
طول شاخه : 6
ارتفاع : 16
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3.5
6
16
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3.5
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 16
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2
6
18
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2.5
6
18
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 2.5
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3
6
18
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 3
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3.5
6
18
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3.5
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 18
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2
6
20
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 20
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2.5
6
20
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 2.5
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 20
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3
6
20
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 3
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 20
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3.5
27.8
6
20
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3.5
وزن شاخه : 27.8
طول شاخه : 6
ارتفاع : 20
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2
34.8
6
22
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2
وزن شاخه : 34.8
طول شاخه : 6
ارتفاع : 22
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2.5
41.8
6
22
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 41.8
طول شاخه : 6
ارتفاع : 22
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3
6
22
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 3
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 22
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3.5
6
22
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3.5
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 22
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2
6
24
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 2
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 24
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
2.5
6
24
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 2.5
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 24
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3
6
24
انبار
47,500 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ضخامت : 3
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 24
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
3.5
6
24
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 3.5
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
ارتفاع : 24
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
ناممحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پشم شیشهقیمت پشم شیشه
انبار
متر مربع
تماس بگیرید
نوسان ↜
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : متر مربع
نوسان ↜
قیمت پشم شیشهقیمت پشم شیشه
انبار
متر مربع
تماس بگیرید
نوسان ↜
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : متر مربع
نوسان ↜
قیمت پشم شیشهقیمت پشم شیشه
انبار
متر مربع
تماس بگیرید
نوسان ↜
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : متر مربع
نوسان ↜
قیمت پشم شیشهقیمت پشم شیشه
انبار
متر مربع
تماس بگیرید
نوسان ↜
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : متر مربع
نوسان ↜
قیمت پشم شیشهقیمت پشم شیشه
انبار
متر مربع
تماس بگیرید
نوسان ↜
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : متر مربع
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نامجنسارتفاعتوضیحاتمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پیچ سرمتهقیمت پیچ سرمته
گالوانیزه
13
همراه با واشر
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
جنس : گالوانیزه
ارتفاع : 13
توضیحات : همراه با واشر
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت پیچ سرمتهقیمت پیچ سرمته
گالوانیزه
9
همراه با واشر
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
جنس : گالوانیزه
ارتفاع : 9
توضیحات : همراه با واشر
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت پیچ سرمتهقیمت پیچ سرمته
گالوانیزه
5
همراه با واشر
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
جنس : گالوانیزه
ارتفاع : 5
توضیحات : همراه با واشر
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت پیچ سرمتهقیمت پیچ سرمته
گالوانیزه
4
همراه با واشر
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
جنس : گالوانیزه
ارتفاع : 4
توضیحات : همراه با واشر
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت پیچ سرمتهقیمت پیچ سرمته
گالوانیزه
3
همراه با واشر
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
جنس : گالوانیزه
ارتفاع : 3
توضیحات : همراه با واشر
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نامضخامتعرضبرندمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت عرشه فولادیقیمت عرشه فولادی
1.25
1250
تاراز
انبار
کیلوگرم
48,727 تومان
273 ↑
قیمت عرشه فولادی
ضخامت : 1.25
عرض : 1250
برند : تاراز
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
273 ↑
قیمت عرشه فولادیقیمت عرشه فولادی
1
1250
تاراز
انبار
کیلوگرم
48,727 تومان
273 ↑
قیمت عرشه فولادی
ضخامت : 1
عرض : 1250
برند : تاراز
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
273 ↑
قیمت عرشه فولادیقیمت عرشه فولادی
0.90
1250
تاراز
انبار
کیلوگرم
48,727 تومان
273 ↑
قیمت عرشه فولادی
ضخامت : 0.90
عرض : 1250
برند : تاراز
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
273 ↑
قیمت عرشه فولادیقیمت عرشه فولادی
0.80
1250
تاراز شهرکرد
انبار
کیلوگرم
48,727 تومان
273 ↑
قیمت عرشه فولادی
ضخامت : 0.80
عرض : 1250
برند : تاراز شهرکرد
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
273 ↑
شنبه : 1403/1/25
نامضخامتابعادمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت زدبندقیمت زدبند
6
22.5*22.5
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
ابعاد : 22.5*22.5
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت زدبندقیمت زدبند
6
20.5*20.5
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
ابعاد : 20.5*20.5
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت زدبندقیمت زدبند
6
18.5*18.5
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
ابعاد : 18.5*18.5
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت زدبندقیمت زدبند
6
16.5*16.5
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
ابعاد : 16.5*16.5
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت زدبندقیمت زدبند
6
14.5*14.5
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
ضخامت : 6
ابعاد : 14.5*14.5
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜

قیمت روز لوازم سوله را می‌توانید براساس نوع و سایر مشخصات هر کدام در این صفحه از سایت آرادآهن مشاهده کنید. در صورتی که نوع و مشخصات خاصی را در نظر دارید که در این جداول به آن اشاره نشده است، می‌توانید با شماره‌ی درج شده در سایت تماس گرفته و قیمت فروش لوازم سوله را از کارشناسان فروش استعلام نمایید.

فروش لوازم سوله در بازرگانی آرادآهن با کمترین قیمت صورت می‌گیرد. تأمین مستقیم از تولیدکنندگان اصلی و خریدهای عمده‌ی بازرگانی آراد آهن از مهم‌ترین دلایل این امر به شمار می‌رود. اگر شما نیز قصد خرید لوازم سوله را دارید، ابتدا باید با انواع آن و مهم‌ترین شاخصه‌های مؤثر بر قیمت آن‌ها آشنا شده و سپس با آگاهی بیشتری اقدام نمایید. این مقاله به همین منظور برای کاربران محترم آماده و منتشر شده است.

قیمت لوازم سوله

لوازم سوله از تنوع بسیاری برخوردارند و بدیهی است که قیمت هر کدام از آن‌ها با دیگری متفاوت باشد. به صورت کلی می‌توان گفت که لوازم سوله، از محصولات فولادی به شمار رفته و از این رو قیمت‌ آن‌ها در بازار آهن آلات کشور مشخص می‌شود.

قیمت مقاطع فولادی در این بازار بعد از در نظر گرفتن شاخص‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی چون: نرخ ارز و دلار، میزان عرضه و تقاضا، فشار تحریم‌های اقتصادی و تورم ناشی از آن و … به صورت روزانه تعیین می‌شود. قیمت روز لوازم سوله نیز توسط تولیدکنندگان تقریباً با همین فرمول و عملکرد مشخص شده و در بازار اعلام می‌شود.

از آنجایی که شاخص‌های یاد شده نوسانات زیادی را در طول هفته تجربه می‌کنند، قیمت روز لوازم سوله نیز در کوتاه مدت دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. به دلیل همین نوسانات و مشکلات ناشی از آن که برای سازندگان سوله پیش خواهد آمد؛ بازرگانی آرادآهن بر آن شده است که قیمت کلیه مقاطع فولادی خود از جمله قیمت لوازم سوله را در جداول سایت خود منتشر و آن‌ها را به صورت مرتب به روز رسانی نمایید.

در صفحه مربوط به قیمت روز لوازم سوله، نرخ انواع لوازمی که برای ساخت و تکمیل سوله به آن نیاز خواهید داشت، براساس مشخصه‌های فنی و فیزیکی درج شده است.

انواع لوازم سوله سازی

قیمت لوازم سوله

 • عرشه فولادی:
 • برای ساخت این مقطع فولادی ورق گالوانیزه را موج دار می‌کنند و به این ترتیب ورق‌های گالوانیزه که خود ویژگی‌های بارزی چون مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی، استحکام، وزن سبک و .. را دارند، منجر به تولید عرشه فولادی با استحکام دوچندان خواهند شد. از عرشه فولادی با عرض 100 یا 125 سانتی‌متر و در ضخامت‌های 0.5 تا 1.25 میلی‌متر برای ساخت سقف و یا کف سوله استفاده می‌شود. شایان ذکر است که استفاده از این مقاطع سرعت اجرای پروژه را به صورت چشمگیری افزایش خواهد داد. قیمت عرشه فولادی 
 • پروفیل زد:
 • وقتی صحبت از قیمت روز لوازم سوله به میان می‌آید، قیمت پروفیل زد نیز به عنوان یکی از این لوازم مطرح خواهد شد. این پروفیل با شکلی شبیه به Z در بسیاری از نقاط سوله به کار می‌رود تا این سازه را مقاوم، ایمن و مستحکم نماید. پروفیل زد در انواع Z16-Z18-Z20-Z22 و در ضخامت‌های 2، 2.5 و 3 میلی‌متر موجود است.
 • زدبند:
 • از زدبندها به منظور محکم کردن پروفیل‌های زد استفاده می‌شود. این مقاطع در دو نوع دوبل یا تکی و با ضخامت‌های 3 تا 8 میلیمتر عرضه می‌شوند. ابعاد این مقاطع فولادی نیز بین 14.5 تا 22.5 سانتی‌متر متفاوت است.
 • قیمت زد بند
 • پروفیل آبرو:
 • از این پروفیل به منظور انتقال آب باران و برف از سقف سوله به پایین استفاده می‌شود. پروفیل‌های آبرو ساده اما ضروری هستند و در انواع یک طرفه و دو طرفه و با ضخامت‌های 2 تا 3 میلی‌متر در طول 6 متر در بازار یافت می‌شوند. معمولاً ابعاد آن‌ها مطابق با نیاز مشتری سفارش سازی خواهد شد.
 • ورق کرکره:
 • ورق‌های کرکره نیز که بی شک تابحال آن‌ها را جلوی مغازه‌های بسته دیده‌اید، از دیگر لوازم سوله به شمار می‌روند. این ورق‌ها نیز از موجدار شدن ورق‌های گالوانیزه به دست آمده و از تنوع رنگی و طرحی بسیاری برخوردارند. معمولاً ضخامت ورق‌های کرکره بین 0.3 تا 1 میلی‌متر و عرض آن‌ها 100 و 125 سانتی‌متر خواهد بود.
 • قیمت ورق کرکره 
 • پشم شیشه:
 • اگرچه این محصول غیرفولادی است؛ اما در لیست فروش لوازم سوله مراکز مختلف قرار دارد. از پشم شیشه برای عایق بندی و پوشش سقف سوله استفاده می‌شود. این محصول نیز با ضخامت 2 تا 7 میکرون، در ابعاد و انواع گوناگونی عرضه خواهد شد و برای نصب نیاز به توری دارد.
 • توری مرغی:
 • معمولاً برای نصب پشم شیشه از توری مرغی استفاده می‌کنند. این توری‌ها از بافته شدن سیم‌های مفتولی به دست آمده و در ضخامت‌های مختلف 22 تا 42 میکرونی و با عرض‌های90 تا 180 سانتی‌متری در بازار وجود دارند.

 

 • پیچ سرمته:
 • از این نوعِ خاص پیج، به منظور متصل کردن ورق‌های گالوانیزه به یکدیگر استفاده می‌شود. این پیچ با دو سایز 3 تا 5 سانتی‌متر، در انواع و حتی جنس‌های متفاوتی عرضه می‌شود و مهم‌ترین ویژگی آن عدم نیاز به رول پلاک برای نصب است.

 

خرید لوازم سوله سازی

با مراجعه به مرکز فروش لوازم سوله می‌توانید این محصولات را خریداری کنید. اولین نکته این است که قبل از خرید حتماً قیمت و نرخ لوازم سوله را از مرکز معتبری چون آراد آهن استعلام نمایید. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید محاسبه‌ی دقیق میزان و مشخصات لوازمی است که برای تکمیل سوله نیاز دارید. بدون شک می‌دانید که باید طراحی و ساخت سوله را به افراد متخصص بسپارید. محاسبه میزان و مشخصات لوازم مورد نیاز ساخت سوله نیز به همین ترتیب باید توسط متخصصان این حوزه انجام شود. به ویژه که این مشخصات بر قیمت روز لوازم سوله تأثیر به سزایی دارند. برای این کار می‌توانید از مشاوره‌ی رایگان متخصصان بازرگانی آرادآهن نیز استفاده کنید.

قیمت آهن سوله

نرخ آهن‌آلاتی که در ساخت سوله به کار می‌روند، بیشترین تاثیر را روی قیمت این سازه فلزی می‌گذارد. از طرف دیگر، ثابت‌نبودن نرخ این آهن‌آلات باعث می‌شود که محاسبه هزینه‌ اجرای این سازه‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را داشته باشد. نرخ این آهن‌آلات به صورت روزانه تحت تاثیر نرخ دلار، میزان عرضه‌وتقاضا، هزینه‌های حمل‌ونقل و تورم قرار می‌گیرد و سپس به صورت رسمی اعلام می‌شود. بنابراین، اگر قصد خرید یا اطلاع از آخرین قیمت‌ این لوازم سوله را دارید، بهتر است که به اعداد درج‌شده در سایت‌ها یا نرخ‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی اکتفا نکنید. برای اطمینان بیشتر قبل از هرگونه اقدامی با بازرگانی آرادآهن تماس گرفته و ضمن دریافت مشاوره رایگان در جریان قیمت‌های دقیق قرار بگیرید.

قیمت تیرورق سوله

همان طور که از نامش پیداست تیرورقی که برای ساخت سازه‌های فلزی مورداستفاده قرار می‌گیرد، از ورق سیاه به دست می‌آید. بنابراین، قیمت آن بستگی به نرخ روز ورق سیاه دارد. قیمت این ورق مانند سایر مقاطع فولادی به صورت روزانه و بعد از درنظرگرفتن نرخ ارز، میزان تورم و عرضه و تقاضا اعلام می‌شود. شایان ذکر است که تیرورق‌ها وزن بالایی دارند و در نتیجه قیمت بالایی هم پیدا می‌کند. چرا که قیمت این مقطع براساس وزن آن‌ها محاسبه می‌شود.
بالابودن وزن تیرورق به عنوان یکی از لوازم سوله سازی، روی وزن و قیمت نهایی این سازه‌های فلزی هم تاثیر می‌گذارد. به طورکلی، هزینه اجرای سوله‌های تیرورقی در مقایسه با سازه‌های خرپایی بسیار بیشتر است و مقرون‌به‌صرفه نیست. به خصوص که این سازه‌ها علیرغم داشتن وزن بالا، استحکام بیشتری هم نسبت به سازه‌های خرپایی ندارند. بنابراین، بهتر است که سازه‌های به صورت خرپایی اجرا شوند؛ مگر در شرایط خاص و استثنا.

قیمت تیرآهن سوله

اگر برای ساخت پروژه خود، قصد استفاده از تیرآهن‌ها را به عنوان لوازم سوله سازی دارید، باید حتما مشخصات ابعادی مقاطع موردنظر خود را تعیین کنید. بعد از مشخص‌کردن سایز و نوع تیرآهن می‌توانید برای استعلام قیمت تیرآهن سوله اقدام کنید. چرا که هم سایز و هم نوع روی قیمت این مقاطع تاثیر می‌گذارد.
معمولا برای ساخت سازه‌های فلزی از تیرآهن‌های هاش سنگین استفاده می‌شود. این تیرآهن‌ها استحکام بالایی دارند و می‌توانند بار و وزن سقف‌های بزرگ سازه‌های فلزی را به خوبی تحمل کنند. به خصوص اگر سازه در یک مکان جغرافیایی بادخیز و زلزله‌خیز باشد، باید الزاما با تیرآهن هاش سنگین ساخته شود. البته این نوع از تیرآهن در بازار هم بالاترین قیمت را در مقایسه با تیر‌آهن‌های معمولی دارد؛ اما با توجه به اهمیت مسایل امنیتی استفاده از آن باید در اولویت قرار گیرد.
بد نیست بدانید که به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، در بعضی از سازه‌های سبک‌تر در کنار تیر هاش سنگین از تیرآهن‌های لانه‌زنبوری هم استفاده می‌شود. هم‌چنین، استفاده از تیرآهن‌های سبک هم در سازه‌های کوچک‌تر مجاز است.

آراد آهن؛ مرجع فروش انواع لوازم سوله

آرادآهن بزرگترین مرجع فروش انواع لوازم سوله در اصفهان است که می‌تواند به شما در تأمین لوازم مورد نیازتان برای ساخت و اجرای سوله کمک کند. این بازرگانی محصولات خود را با کمترین قیمت و به همراه تضمین کیفیت عرضه می‌نماید.

شایان ذکر است که بازرگانی آرادآهن قادر به تأمین لوازم سوله در اصفهان، تهران، شیراز، مازندران و اقضی نقاط کشور است. در واقع شما برای خرید از این بازرگانی نیازی به مراجعه حضوری ندارید و می‌توانید در هر نقطه از کشور برای تأمین محصولات مورد نیاز خود تنها فرم ثبت سفارش موجود در این سایت را تکمیل و سپس ارسال نمایید.

سوالات متداول پرسیده شده

خیر. بدلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت ها ممکن است به صورت لحظه‌ای تغییرات داشته باشد.

ارسال بار با توسط شرکت آراد آهن و با هماهنگی با معتبرترین باربری های ایران در کمترین زمان ممکن و طبق تعرفه حمل و نقل  انجام می شود.

مدت اعتبار پیش فاکتور صادر شده توسط کارشناسان فروش آراد آهن به شما اعلام می شود. اما معمولا در شرایط ثبات بازار مدت اعتبار پیش فاکتور تا پایان وقت اداری، و در زمان نوسانات قیمت،  نیاز به اخذ تایید مجدد از واحد فروش آرادآهن اصفهان می باشد 

مدت زمان ارسال بار بستگی به نوع و تناژ آهن آلات خریداری شده توسط مشتری دارد که معمولا از 48 ساعت تا 10 روز ممکن است این فرآیند انجام شود. مدت زمان بار های سفارشی ( خم کاری و برشکاری ) توسط کارشناس فروش به مشتریان اعلام می شود.

این موضوع بستگی به نوع آهن آلات درخواستی دارد اما در شهر اصفهان حداقل سفارش آهن آلات می تواند 1 تن باشد .

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش