لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی

جمعه : 1402/7/7
نامسایزضخامتوزن شاخهطول شاخهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
10*20
2
5.7
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10*20
ضخامت : 2
وزن شاخه : 5.7
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*20
2
7.8
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*20
ضخامت : 2
وزن شاخه : 7.8
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*30
2
10
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*30
ضخامت : 2
وزن شاخه : 10
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*40
2
11.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*40
ضخامت : 2
وزن شاخه : 11.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
30*30
2
11.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30*30
ضخامت : 2
وزن شاخه : 11.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*40
2
15
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*40
ضخامت : 2
وزن شاخه : 15
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*80
2
24
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*80
ضخامت : 2
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
50*50
2
19
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50*50
ضخامت : 2
وزن شاخه : 19
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
60*60
2
24
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 60*60
ضخامت : 2
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
70*70
2
27
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 70*70
ضخامت : 2
وزن شاخه : 27
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
90*90
2
34.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 90*90
ضخامت : 2
وزن شاخه : 34.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*20
2.5
8.8
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*20
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 8.8
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*30
2.5
12
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*30
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 12
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*40
2.5
14
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 14
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
30*30
2.5
14
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30*30
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 14
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*40
2.5
24
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*60
2.5
24
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*60
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*80
2.5
28
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*80
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 28
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
100*40
2.5
33
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
50*100
2.5
35
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50*100
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 35
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
70*70
2.5
33
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 70*70
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
80*80
2.5
38
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 80*80
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 38
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
90*90
2.5
42
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 90*90
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 42
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*80
3
33
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*80
ضخامت : 3
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
100*40
3
39
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100*40
ضخامت : 3
وزن شاخه : 39
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
50*100
3
42
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50*100
ضخامت : 3
وزن شاخه : 42
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
90*90
3
51
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 90*90
ضخامت : 3
وزن شاخه : 51
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
100*100
3
56
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100*100
ضخامت : 3
وزن شاخه : 56
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش