لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی

سه شنبه : 1403/3/29
نامسایزضخامتوزن شاخهطول شاخهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
10*20
2
5.7
6
انبار
39,400 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 10*20
ضخامت : 2
وزن شاخه : 5.7
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*20
2
7.8
6
انبار
39,320 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 20*20
ضخامت : 2
وزن شاخه : 7.8
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*30
2
10
6
انبار
39,310 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 20*30
ضخامت : 2
وزن شاخه : 10
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*40
2
11.5
6
انبار
39,300 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 20*40
ضخامت : 2
وزن شاخه : 11.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
30*30
2
11.5
6
انبار
39,300 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 30*30
ضخامت : 2
وزن شاخه : 11.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*40
2
15
6
انبار
39,300 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 40*40
ضخامت : 2
وزن شاخه : 15
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*80
2
24
6
انبار
39,300 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 40*80
ضخامت : 2
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
50*50
2
19
6
انبار
39,300 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 50*50
ضخامت : 2
وزن شاخه : 19
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
60*60
2
24
6
انبار
39,300 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 60*60
ضخامت : 2
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
70*70
2
27
6
انبار
39,300 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 70*70
ضخامت : 2
وزن شاخه : 27
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
90*90
2
34.5
6
انبار
39,300 تومان
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 90*90
ضخامت : 2
وزن شاخه : 34.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*20
2.5
8.8
6
انبار
38,920 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 20*20
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 8.8
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*30
2.5
12
6
انبار
38,910 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 20*30
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 12
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
20*40
2.5
14
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 20*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 14
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
30*30
2.5
14
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 30*30
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 14
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*40
2.5
24
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 40*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*60
2.5
24
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 40*60
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*80
2.5
28
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 40*80
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 28
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
100*40
2.5
33
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 100*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
50*100
2.5
35
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 50*100
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 35
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
70*70
2.5
33
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 70*70
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
80*80
2.5
38
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 80*80
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 38
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
90*90
2.5
42
6
انبار
38,900 تومان
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 90*90
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 42
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
40*80
3
33
6
انبار
39,800 تومان
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 40*80
ضخامت : 3
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
100*40
3
39
6
انبار
39,800 تومان
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 100*40
ضخامت : 3
وزن شاخه : 39
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
50*100
3
42
6
انبار
39,800 تومان
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 50*100
ضخامت : 3
وزن شاخه : 42
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
90*90
3
51
6
انبار
39,800 تومان
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 90*90
ضخامت : 3
وزن شاخه : 51
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازیقیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
100*100
3
56
6
انبار
39,800 تومان
ثابت −
قیمت قوطی آهنی با ورق اهوازی
سایز : 100*100
ضخامت : 3
وزن شاخه : 56
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
ثابت −

قوطی آهنی

قوطی‌های آهنی نوعی از مقاطع فولادی هستند که برخلاف تصور عموم در صنعت اهمیت زیادی دارند. این مقاطع با شکلی شبیه به مربع‌ها یا مستطیل‌های توخالی در خودروسازی، ساختمان‌سازی، پل‌سازی و غیره مورداستفاده قرار می‌گیرند. نکته قابل توجه این است که قوطی‌های فولادی معمولا در پروژه‌های عمرانی به صورت عمده مصرف می‌شوند. به همین دلیل کوچک‌ترین تغییراتی در میزان تولید، تقاصا و قیمت آن‌ها می‌تواند روی هزینه‌های پروژه تاثیر زیادی بگذارد.
اگر شما هم قصد دارید در پروژه عمرانی یا صنعتی خود از قوطی آهنی استفاده کنید، باید قبل از اقدام برای خرید قیمت روز آن را استعلام کنید. به‌علاوه، باید با مشخصات فنی قوطی آهنی و انواع آشنا باشید تا بتوانید مناسب‌ترین را با توجه به شرایط پروژه خود سفارش دهید. اگر در مورد هر کدام از این موارد اطلاعات کاملی ندارید، نگران نباشید. کافی است که با شماره ما تماس بگیرید و از راهنمایی کارشناسان آرادآهن استفاده کنید. مشاوره رایگان و اعلام آخرین قیمت‌های روز مقاطع فولادی از خدمات بازرگانی آرادآهن به شمار می‌رود.

وزن قوطی

با این که عوامل مختلفی روی قیمت قوطی تاثیر می‌گذارند؛ اما هیچ‌کدام مثل وزن اهمیت ندارند. در واقع، در بازار آهن‌آلات مرسوم است که قیمت نهایی مقاطع فولادی را براساس وزن آن‌ها محاسبه و اعلام می‌کنند. به همین دلیل هم پیمان‌کاران و معامله‌گران روی وزن حساسیت زیادی به خرج می‌دهند. به خصوص که وزن مقاطع فولادی از جمله قوطی‌های آهنی، کاربرد آن‌ها را هم تعیین می‌کند. مثلا از قوطی‌های سنگین‌تر در موقعیت‌های پرفشاری از پروژه استفاده می‌شود که تحمل وزن بالای آن را داشته باشند. در مقابل، قوطی‌های سبک‌تر هم در بخش‌های به کار می‌روند که تحت فشار زیادی قرار نگیرند.
بنابراین، در هنگام خرید حتما به وزن قوطی آهنی هم دقت کنید. این وزن براساس ابعاد و ضخامت قوطی تعیین شده و به ازای هر مترمربع از آن اعلام می‌شود.

قوطی پروفیل
قوطی پروفیل

قیمت قوطی آهن

نرخ قوطی در شرایط اقتصادی امروز ایران که به شدت تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، اصلا قابل پیش‌بینی نیست. کوچک‌ترین عواملی که باعث ایجاد نوساناتی در بازارهای اصلی اقتصادی ایران مثل: بازار ارز، طلا، نفت و غیره شوند، بازار آهن‌آلات و در نتیجه قیمت مقاطع فولادی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. نرخ قوطی‌ آهنی هم به صورت مستقیم از این جریان تاثیر می‌پذیرد. در کنار این عوامل، در هنگام تعیین قیمت این مقاطع میزان عرضه و تقاضای بازار داخلی هم در نظر گرفته می‌شود. به همین دلایل، قیمت قوطی‌ها اصلا ثابت نیست و باید قبل از خرید حتما برای استعلام دقیق این نرخ اقدام کنید.

قیمت قوطی ۱۰ در ۱۰

قوطی ۱۰ در ۱۰ هم مانند دیگر سایزهای قوطی در ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شود. قوطی‌های۱۰*۱۰ که با ضخامت‌های ۲، ۲.۵، ۳ یا ۴ میلی‌متر تولید می‌شوند، به دلیل وزن سبک‌تر تحت عنوان قوطی سبک یا ساختمانی در بازار شناخته خواهند شد. در مقابل، قوطی‌ها با ضخامت ۵، ۶ یا ۸ میلی‌متر وزن بیشتری پیدا می‌کنند و به نام قوطی۱۰*۱۰ سنگین یا صنعتی معروف هستند.
قیمت مقطع ۱۰ در ۱۰ هم بسته به سبک یا سنگین‌بودن آن متفاوت است. اگر شما قصد خرید این مقطع را دارید، باید قبل از هر چیز با توجه به نیاز پروژه خود ضخامت دقیق و مشخصات فنی قوطی آهنی موردنظر خود را تعیین کنید. سپس براساس وزن قوطی آهنی می‌توانید قیمت آن را هم استعلام کنید.

قیمت قوطی ۴۰*۴۰

قیمت قوطی ۴۰ در ۴۰ به نوع آن بستگی دارد. این قوطی‌ها در دو نوع روغنی یا سبک و ساختمانی یا سنگین تولید می‌شوند. برای ساخت قوطی‌ ۴۰ *۴۰ سبک از ورق روغنی استفاده می‌شود. این ورق در عین استحکام بالایی که دارد، بسیار ظریف و براق است. به همین دلیل علیرغم وزن سبک قوطی ۴۰ در ۴۰ روغنی با قیمت بالاتری در بازار عرضه می‌شود.
قوطی‌های ۴۰ در ۴۰ سنگین از ورق سیاه به دست می‌آیند. این ورق هم استحکام زیادی دارد؛ اما از نظر ظاهری به زیبایی ورق روغنی نیست. به همین دلیل نرخ قوطی آهنی۴۰*۴۰ ساختمانی مناسب‌تر از قوطی روغنی است. البته این مقایسه در صورتی درست است که وزن قوطی‌ها را یکسان در نظر بگیریم. در غیر این صورت، قیمت یک شاخه قوطی ۴۰ در ۴۰ ساختمانی بیشتر از روغنی خواهد شد؛ چرا که ضخامت و وزن قوطی آهنی در یک شاخه بسیار بیشتر است.

قیمت قوطی ۹ در ۹

علاوه بر مشخصات فنی قوطی آهنی ۹*۹ مثل ابعاد و ضخامت، عوامل دیگری هم در هنگام مشخص‌کردن قیمت آن در نظر گرفته می‌شوند. قیمت ماده اولیه تولید این مقطع یعنی شمش فولادی، یکی از این عوامل به شمار می‌رود. پس هر فاکتوری که باعث افزایش یا کاهش قیمت شمش فولادی شود، به صورت غیرمستقیم روی نرخ قوطی ۹ در ۹ هم تاثیر می‌گذارد.
فاکتورهایی مثل: نرخ ازر، قیمت حامل‌های انرژی، میزان عرضه و تقاضا در بازار آهن‌آلات و … از جمله مهم‌ترین این فاکتورها محسوب می‌شوند. از آن‌جایی که هیچ‌کدام از این فاکتورها ثباتی ندارند، توصیه می‌کنیم قبل از اقدام به سفارش قوطی آهنی و پروفیل فولادی حتما با بازرگانی آرادآهن تماس بگیرید و از آخرین قیمت‌ها اطمینان پیدا کنید.

قیمت قوطی ۱۴ تهران

شرایط تولید قطعا روی کیفیت نهایی قوطی و پروفیل تاثیر می‌گذارد. پس نباید انتظار داشت که محصولات کارخانجات مختلف کیفیت‌ها و در نتیجه قیمت‌های یکسانی داشته باشند. قیمت قوطی ۱۴ تهران هم با توجه به کیفیت آن مشخص می‌شود. این قوطی توسط صدرا پروفیل تهران و به روش نورد سرد به دست می‌آید. از آنجایی که صدرا پروفیل تهران از ورق فولادی تحت استانداردهای JIS G3131 ، G3132 ، DIN 2395 برای تولیدات خود استفاده می‌کند، کیفیت قوطی‌های این برند تضمین‌شده هستند. شما می‌توانید برای اطلاع دقیق‌تر از قیمت انواع قوطی آهنی تهران با بازرگانی آرادآهن تماس بگیرید.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش