لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی

جمعه : 1402/7/7
نامسایزضخامتوزن شاخهطول شاخهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
10*20
2
5.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10*20
ضخامت : 2
وزن شاخه : 5.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
20*20
2
7
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*20
ضخامت : 2
وزن شاخه : 7
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
20*30
2
9
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*30
ضخامت : 2
وزن شاخه : 9
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
20*40
2
11
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*40
ضخامت : 2
وزن شاخه : 11
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
30*30
2
11
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30*30
ضخامت : 2
وزن شاخه : 11
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
40*40
2
14.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*40
ضخامت : 2
وزن شاخه : 14.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
40*80
2
22.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*80
ضخامت : 2
وزن شاخه : 22.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
50*50
2
18.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50*50
ضخامت : 2
وزن شاخه : 18.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
60*60
2
22.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 60*60
ضخامت : 2
وزن شاخه : 22.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
70*70
2
26
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 70*70
ضخامت : 2
وزن شاخه : 26
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
90*90
2
33
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 90*90
ضخامت : 2
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
20*20
2.5
8.8
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*20
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 8.8
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
20*30
2.5
12
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*30
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 12
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
20*40
2.5
14
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 20*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 14
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
30*30
2.5
14
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 30*30
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 14
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
40*40
2.5
19
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 19
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
40*60
2.5
24
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*60
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 24
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
40*80
2.5
28
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40*80
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 28
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
100*40
2.5
33
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100*40
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
50*100
2.5
35
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50*100
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 35
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
70*70
2.5
33
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 70*70
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 33
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
80*80
2.5
38
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 80*80
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 38
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
90*90
2.5
42
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 90*90
ضخامت : 2.5
وزن شاخه : 42
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
100*100
3
56
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 100*100
ضخامت : 3
وزن شاخه : 56
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
140*140(ستونی)
2.8
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 140*140(ستونی)
ضخامت : 2.8
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
140*140(ستونی)
3
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 140*140(ستونی)
ضخامت : 3
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
140*140(ستونی)
3.8
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 140*140(ستونی)
ضخامت : 3.8
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت قوطی آهنی با ورق فولادیقیمت قوطی آهنی با ورق فولادی
140*140(ستونی)
4
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 140*140(ستونی)
ضخامت : 4
وزن شاخه :
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜

قیمت قوطی آهنی با ورق فولادی یکی از مهمترین محصولاتی است که آراد آهن ارائه می دهد شما می توانید برای اطلاع از قیمت روز قوطی پروفیل با ورق فولادی با بهترین قیمت به سایت آراد آهن مراجعه نماییدکه در میان آن‌ها ورق فولاد مبارکه اصفهان نامی بسیار آشنا است و این معروفیت و محبوبیت باعث خواهد شد که قیمت قوطی با ورق فولاد مبارکه اصفهان متفاوت محاسبه ‌شود.

قیمت قوطی پروفیل

قیمت قوطی پروفیل به نوع، برند، نرخ و ضخامت ورق فولادی بستگی دارد که برای تولید آن مورد مصرف قرار می‌گیرد. منظور از برند ورق فولادی کارخانه‌ی است که این ورق را تولید می‌کند. در ایران کارخانجات مختلفی به ساخت انواع ورق فولادی فعالیت دارند.اما چه قوطی و پروفیل‌هایی با ورق فولاد مبارکه اصفهان تولید می‌شوند؟ مشخصات فنی این قوطی‌ها چیست؟ قیمت روز این مقاطع فولادی چگونه محاسبه می‌شود؟ برای خرید قوطی‌ با ورق فولاد مبارکه اصفهان به کدام مراکز باید مراجعه نمود؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات در این مقاله با ما همراه باشید.

قیمت روز قوطی پروفیل

متأسفانه قیمت روز قوطی پروفیل در چند سال اخیر که کشور با تحریم‌های شدید اقتصادی روبه‌روست؛ مانند بسیاری از سایر محصولات و کالاهای داخل بازار هر روزه با افزایش نسبی همراه است.
نرخ دلار، تعرفات کمرگی، تورم، قیمت‌های جهانی فولاد، هزینه‌های تولید، تحریم، سیاست‌های داخلی و خارجی کشور و عواملی از این قبیل همگی باعث افزایش و یا کاهش قیمت ورق فولادی خواهند شد و از آنجایی که برای تولید قوطی و پروفیل از ورق‌های فولادی استفاده می‌شود، این نوسانات به قیمت قوطی پروفیل نیز سرایت خواهد کرد. به همین دلیل اگر کسی قصد خرید این مقاطع را دارد، باید قبل از اقدام از آخرین قیمت‌ها اطلاع دقیقی پیدا کند. وگرنه در هنگام پرداخت فاکتور قطعاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.
قوطی پروفیل قیمت امروز در جدول سایت آرادآهن منتشر شد. شایان ذکر است که در صورت هرگونه تغییری که قیمت‌ها را در سطح بازار دچار نوسان کند، بلافاصله کلیه جداول قیمتی سایت آرادآهن به روز رسانی می‌شود تا درست‌ترین و آخرین اطلاعات در دسترس کاربران گرامی قرار گیرد.

قیمت قوطی با ورق فولاد مبارکه اصفهان

قیمت قوطی که از ورق فولاد مبارکه اصفهان تولید شده باشد، علاوه بر قیمت روز ورق به ابعاد آن نیز بستگی دارد. در واقع ضخامت و ابعاد مشخص کننده‌ی وزن نهایی قوطی‌ها خواهند بود و در بازار آهن و فولاد کشور قیمت تمامی مقاطع فولادی از جمله قیمت قوطی پروفیل براساس وزن هر کیلوگرم از آن‌ها اعلام می‌شود.
پس آشنایی با مشخصات فنی این قوطی‌ها هم برای انتخابی مناسب با کاربری مدنظر و هم برای محاسبه قیمت قوطی پروفیل مورد نیاز ضروری به نظر می‌رسد. در ادامه به صورت کامل شما را با مشخصات فنی قوطی تولید شده توسط ورق فولاد مبارکه اصفهان آشنا خواهیم ساخت.

مشخصات فنی قوطی با ورق فولاد مبارکه اصفهان

در صنعت آهن آلات منظور از مشخصات فنی ضخامت و سایز قوطی‌ها و پروفیل‌ها است. یکسان بودن ضخامت قوطی با ضخامت ورقی که برای تولید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدیهی و مشخص است. اما سایر ابعاد قوطی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی ساخت قوطی و پروفیل تعیین خواهد شد.
سایز مختلف قوطی آهنی
قوطی‌های آهنی برای اینکه کارایی و عملکرد لازم را داشته باشند و بتوانند از عهده‌ی وظایف خود به درستی برآیند، باید در ابعاد استاندارد زیر تولید شوند:
۱- قوطی آهنی با ورق فولاد مبارکه اصفهان به ضخامت ۲ میلی‌متر
– در ابعاد ۱۰*۲۰ با وزن: ۵.۵ کیلوگرم
– در ابعاد ۲۰*۲۰ با وزن:۷ کیلوگرم
– در ابعاد ۳۰*۲۰ با وزن:۹ کیلوگرم
– در ابعاد ۴۰*۲۰ با وزن:۱۱ کیلوگرم
– در ابعاد ۳۰ *۳۰ با وزن:۱۱ کیلوگرم
– در ابعاد ۴۰ *۴۰ با وزن:۱۴.۵ کیلوگرم
– در ابعاد ۸۰*۴۰ با وزن:۲۲.۵ کیلوگرم
– در ابعاد ۵۰*۵۰ با وزن: ۱۸.۵ کیلوگرم
– در ابعاد ۶۰*۶۰ با وزن:۲۲.۵ کیلوگرم
– در ابعاد ۷۰*۷۰ با وزن:۲۶ کیلوگرم
– در ابعاد ۹۰* ۹۰ با وزن:۳۳ کیلوگرم
۲- قوطی آهنی با ورق فولاد مبارکه اصفهان به ضخامت ۲.۵ میلی‌متر
– در ابعاد ۲۰*۲۰ با وزن حدودی ۸.۸ کیلوگرم
– در ابعاد ۳۰*۲۰ با وزن حدودی ۱۲ کیلوگرم
– در ابعاد ۴۰*۲۰ با وزن حدودی ۱۴ کیلوگرم
– در ابعاد ۳۰*۳۰ با وزن حدودی ۱۴ کیلوگرم
– در ابعاد ۴۰*۴۰ با وزن ۱۹ کیلوگرم
– در ابعاد ۶۰*۴۰ با وزن ۲۴ کیلوگرم
– در ابعاد ۸۰*۴۰ با وزن ۲۸ کیلوگرم
– در ابعاد ۱۰۰*۴۰ با وزن ۳۳ کیلوگرم
– در ابعاد ۱۰۰*۵۰ با وزن ۳۵ کیلوگرم
– در ابعاد ۷۰*۷۰ با وزن ۳۳ کیلوگرم
– در ابعاد ۸۰*۸۰ با وزن ۳۸ کیلوگرم
– در ابعاد ۹۰*۹۰ با وزن ۴۲ کیلوگرم

۳- قوطی آهنی با ورق فولاد مبارکه اصفهان به ضخامت ۳ میلی‌متر
– در ابعاد ۸۰*۴۰ با وزن ۳۳ کیلوگرم
– در ابعاد ۱۰۰*۴۰ با وزن ۳۹ کیلوگرم
– در ابعاد ۱۰۰*۵۰ با وزن ۴۲ کیلوگرم
– در ابعاد ۹۰*۹۰ با وزن ۵۱ کیلوگرم
– در ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ با وزن ۵۶ کیلوگرم

در نظر داشته باشید که وزن‌های ذکر شده به صورت تقریبی و حدودی است. همچنین تمامی قوطی‌های بالا در شاخه‌های به طول ۶ متر و به صورت بندیلی بسته بندی می‌شوند که وزن هر بندیل می‌تواند بین ۱ تا ۲ تن باشد.
همچنین شایان ذکر است که قیمت و وزن قوطی با ورق فولاد مبارکه با یکدیگر رابطه‌ی مستقیمی دارند. به این معنی که هرچه ضخامت و ابعاد قوطی بیشتر باشد، وزن نهایی قوطی بالاتر خواهد رفت و از آنجایی که قیمت‌ها براساس یک کیلوگرم از مقطع فولادی اعلام می‌شوند، پس با افزایش وزن طبیعتاً افزایش قیمت قوطی با ورق فولاد مبارکه اصفهان را نیز شاهد خواهیم بود.

خرید قوطی آهنی با ورق فولاد مبارکه

برای خرید قوطی آهنی ساخته شده با ورق فولاد مبارکه باید به مراکز معتبر مراجعه نمایید تا از اصالت و کیفیت ورق مصرف شده اطمینان داشته باشید. چرا که ممکن است برخی از مراکز نامعتبر اقدام به فروش قوطی‌های آهنی از سایر برندهای ناشناخته به نام قوطی آهنی با ورق فولاد مبارکه نمایند.
به علاوه باید ابعاد و ضخامت قوطی را با توجه به نیاز خود محاسبه و متناسب سازی نمایید. در صورتی که برای انتخاب این مقاطع فولادی و محاسبه‌ی ابعاد موردنیاز خود سوالی دارید، می‌توانید از راهنمایی متخصصان بازرگانی آرادآهن که تجربه‌ی زیادی در این زمینه دارند، استفاده کنید. شایان ذکر است که بهره‌مندی از مشاوره و استعلام قیمت قوطی پروفیل جزء خدمات این بازرگانی محسوب شده و بابت آن هیچ هزینه‌ی از شما دریافت نخواهد شد.

قیمت قوطی با ورق فولاد مبارکه امروز

بازرگانی آرادآهن امروز نیز مانند سایر روزهای گذشته قیمت قوطی‌ با ورق فولاد مبارکه را بلافاصله بعد از اعلام در بازار در سایت خود منتشر نمود. انتشار آخرین قیمت روز انواع مقاطع فولادی از جمله قیمت روز قوطی پروفیل جزء خدمات این بازرگانی به شمار می‌رود. شما می‌توانید جهت اطمینان بیشتر برای استعلام قیمت‌ها تماس بگیرید.

آراد آهن نمایندگی فروش قوطی پروفیل

قیمت قوطی پروفیل به نوع، برند، نرخ و ضخامت ورق فولادی بستگی دارد که برای تولید آن مورد مصرف قرار می‌گیرد. منظور از برند ورق فولادی کارخانه‌ی است که این ورق را تولید می‌کند. در ایران کارخانجات مختلفی به ساخت انواع ورق فولادی فعالیت دارند، که در میان آن‌ها ورق فولاد مبارکه اصفهان نامی بسیار آشنا است و این معروفیت و محبوبیت باعث خواهد شد که قیمت قوطی با ورق فولاد مبارکه اصفهان متفاوت محاسبه ‌شود.
اما چه قوطی و پروفیل‌هایی با ورق فولاد مبارکه اصفهان تولید می‌شوند؟ مشخصات فنی این قوطی‌ها چیست؟ قیمت روز این مقاطع فولادی چگونه محاسبه می‌شود؟ برای خرید قوطی‌ با ورق فولاد مبارکه اصفهان به کدام مراکز باید مراجعه نمود؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات در این مقاله با ما همراه باشید.

 

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش