لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت مانیسمان رده ۴۰

پنج شنبه : 1402/7/6
نامسایز (اینچ)ضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
2
3.91
6
31
انبار
کیلوگرم
1,675,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 2
ضخامت : 3.91
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 31
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
1/1.2
3.68
6
22
انبار
کیلوگرم
1,350,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 3.68
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 22
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
1/1.4
3.56
6
18
انبار
کیلوگرم
1,170,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 1/1.4
ضخامت : 3.56
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 18
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
1
3.38
6
14
انبار
کیلوگرم
810,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 1
ضخامت : 3.38
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 14
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
3.4
2.87
6
10
انبار
کیلوگرم
480,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 3.4
ضخامت : 2.87
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 10
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
1.2
2.77
6
7.5
انبار
کیلوگرم
400,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 1.2
ضخامت : 2.77
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 7.5
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
2/1.2
5.16
6
47
انبار
کیلوگرم
2,665,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 2/1.2
ضخامت : 5.16
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 47
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
3
5.49
6
64
انبار
کیلوگرم
3,560,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 3
ضخامت : 5.49
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 64
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40قیمت مانیسمان رده 40
4
6.02
6
93
انبار
کیلوگرم
5,250,000 تومان
ثابت −
قیمت مانیسمان رده 40
سایز (اینچ) : 4
ضخامت : 6.02
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 93
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش