لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت لوله جدارچاه

چهار شنبه : 1403/3/23
نامسایز (اینچ)ضخامتوزن شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت لوله جدارچاهقیمت لوله جدارچاه
14
8
411
انبار
کیلوگرم
44,550 تومان
990 ↓
قیمت لوله جدارچاه
سایز (اینچ) : 14
ضخامت : 8
وزن شاخه : 411
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
990 ↓
قیمت لوله جدارچاهقیمت لوله جدارچاه
14
6
310
انبار
کیلوگرم
44,330 تومان
990 ↓
قیمت لوله جدارچاه
سایز (اینچ) : 14
ضخامت : 6
وزن شاخه : 310
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
990 ↓
قیمت لوله جدارچاهقیمت لوله جدارچاه
12
8
374
انبار
کیلوگرم
44,550 تومان
990 ↓
قیمت لوله جدارچاه
سایز (اینچ) : 12
ضخامت : 8
وزن شاخه : 374
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
990 ↓
قیمت لوله جدارچاهقیمت لوله جدارچاه
12
6
282
انبار
کیلوگرم
44,330 تومان
990 ↓
قیمت لوله جدارچاه
سایز (اینچ) : 12
ضخامت : 6
وزن شاخه : 282
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
990 ↓
قیمت لوله جدارچاهقیمت لوله جدارچاه
10
6
237
انبار
کیلوگرم
44,550 تومان
990 ↓
قیمت لوله جدارچاه
سایز (اینچ) : 10
ضخامت : 6
وزن شاخه : 237
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
990 ↓
قیمت لوله جدارچاهقیمت لوله جدارچاه
8
6
190
انبار
کیلوگرم
44,550 تومان
990 ↓
قیمت لوله جدارچاه
سایز (اینچ) : 8
ضخامت : 6
وزن شاخه : 190
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
990 ↓
قیمت لوله جدارچاهقیمت لوله جدارچاه
6
6
144
انبار
کیلوگرم
44,550 تومان
990 ↓
قیمت لوله جدارچاه
سایز (اینچ) : 6
ضخامت : 6
وزن شاخه : 144
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
990 ↓

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش