لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت مانیسمان رده ۸۰

چهار شنبه : 1403/3/30
نامسایز (اینچ)ضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
2
5.54
6
44
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 2
ضخامت : 5.54
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 44
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
1/1.2
5.08
6
32
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 5.08
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 32
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
1/1.4
4.85
6
19
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 1/1.4
ضخامت : 4.85
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 19
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
1
4.55
6
19
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 1
ضخامت : 4.55
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 19
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
3.4
3.73
6
13
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 3.4
ضخامت : 3.73
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 13
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
1.2
3.73
6
9
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 1.2
ضخامت : 3.73
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 9
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
2/1.2
7.01
6
68
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 2/1.2
ضخامت : 7.01
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 68
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
3
7.62
6
91
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 3
ضخامت : 7.62
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 91
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت مانیسمان رده 80قیمت مانیسمان رده 80
4
8.56
6
130
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز (اینچ) : 4
ضخامت : 8.56
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 130
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش