لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت لوله مبلی

چهار شنبه : 1402/7/5
نامسایز (اینچ)ضخامتطول شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
0.9
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 0.9, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 0.9
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
1.25
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 1.25, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 1.25
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
1
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 1, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 1
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
0.9
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 0.9, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 0.9
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
1.25
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 1.25, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 1.25
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
1
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 1, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 1
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
0.9
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 0.9, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 0.9
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
1.25
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 1.25, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 1.25
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
1
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 1, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 1
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
0.9
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 0.9, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 0.9
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
1.25
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 1.25, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 1.25
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
1
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 1, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 1
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت لوله مبلیقیمت لوله مبلی
1/1.2
0.9
6
انبار
کیلوگرم
44,500 تومان
ثابت −
قیمت لوله مبلی - 0.9, 6
سایز (اینچ) : 1/1.2
ضخامت : 0.9
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش