لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت مش

شنبه : 1402/1/26
نامحالتسایزچشمهطولxعرضوزن هر متر مربعمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت مشقیمت مش
ساده
8
30
2x6
2.780
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 8
چشمه : 30
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 2.780
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
6
25
2x6
1.870
تهران
کیلوگرم
27,100 تومان
6950 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 6
چشمه : 25
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 1.870
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
6950 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
10
15
2x6
8.660
تهران
کیلوگرم
25,100 تومان
5550 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 10
چشمه : 15
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 8.660
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5550 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
8
25
2x6
3.330
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 8
چشمه : 25
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 3.330
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
10
20
2x6
6.500
تهران
کیلوگرم
25,100 تومان
5550 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 10
چشمه : 20
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 6.500
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5550 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
8
20
2x6
4.160
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 8
چشمه : 20
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 4.160
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
10
25
2x6
5.200
تهران
کیلوگرم
25,300 تومان
5750 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 10
چشمه : 25
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 5.200
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5750 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
8
15
2x6
5.550
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 8
چشمه : 15
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 5.550
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
10
30
2x6
4.340
تهران
کیلوگرم
25,300 تومان
5750 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 10
چشمه : 30
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 4.340
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5750 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
8
10
2x6
8.320
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 8
چشمه : 10
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 8.320
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
12
10
2x6
18.720
تهران
کیلوگرم
25,300 تومان
5750 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 12
چشمه : 10
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 18.720
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5750 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
8
15
2x6
5.550
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 8
چشمه : 15
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 5.550
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
8
30
2x6
2.780
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 8
چشمه : 30
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 2.780
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
12
15
2x6
12.480
تهران
کیلوگرم
26,400 تومان
6850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 12
چشمه : 15
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 12.480
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
6850 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
8
25
2x6
3.330
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 8
چشمه : 25
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 3.330
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
6
20
2x6
2.340
تهران
کیلوگرم
26,400 تومان
6250 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 6
چشمه : 20
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 2.340
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
6250 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
6
10
2x6
4.680
تهران
کیلوگرم
26,400 تومان
6250 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 6
چشمه : 10
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 4.680
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
6250 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
8
20
2x6
4.160
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 8
چشمه : 20
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 4.160
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
6
15
2x6
3.120
تهران
کیلوگرم
26,400 تومان
6250 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 6
چشمه : 15
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 3.120
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
6250 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
6
30
2x6
1.560
تهران
کیلوگرم
27,400 تومان
7250 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 6
چشمه : 30
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 1.560
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
7250 ↑
قیمت مشقیمت مش
ساده
8
10
2x6
8.320
تهران
کیلوگرم
25,400 تومان
5850 ↑
قیمت مش
حالت : ساده
سایز : 8
چشمه : 10
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 8.320
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
5850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
12
20
2x6
9.360
تهران
کیلوگرم
26,400 تومان
6850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 12
چشمه : 20
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 9.360
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
6850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
12
25
2x6
7.500
تهران
کیلوگرم
26,400 تومان
6850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 12
چشمه : 25
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 7.500
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
6850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
12
30
2x6
6.240
تهران
کیلوگرم
26,400 تومان
6850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 12
چشمه : 30
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 6.240
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
6850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
14
10
2x6
25.480
تهران
کیلوگرم
27,400 تومان
7850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 14
چشمه : 10
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 25.480
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
7850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
14
20
2x6
12.740
تهران
کیلوگرم
27,400 تومان
7850 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 14
چشمه : 20
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 12.740
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
7850 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
14
25
2x6
10.200
تهران
کیلوگرم
27,550 تومان
8000 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 14
چشمه : 25
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 10.200
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
8000 ↑
قیمت مشقیمت مش
آجدار
14
30
2x6
8.500
تهران
کیلوگرم
27,550 تومان
8000 ↑
قیمت مش
حالت : آجدار
سایز : 14
چشمه : 30
طولxعرض : 2x6
وزن هر متر مربع : 8.500
محل بارگیری : تهران
واحد وزن : کیلوگرم
8000 ↑

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش