تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت نبشی

سه شنبه : 1401/11/18
نامسایزضخامتطول شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان
قیمت نبشیقیمت نبشی
3
2.5
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت −
سایز : 3
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
3
3
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت −
سایز : 3
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
4
3
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت −
سایز : 4
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
4
4
6
انبار
کیلوگرم
22,000 تومان
ثابت −
سایز : 4
ضخامت : 4
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
5
4
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت −
سایز : 5
ضخامت : 4
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
5
5
6
انبار
کیلوگرم
22,000 تومان
ثابت −
سایز : 5
ضخامت : 5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
6
5
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت −
سایز : 6
ضخامت : 5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
6
6
6
انبار
کیلوگرم
22,000 تومان
ثابت −
سایز : 6
ضخامت : 6
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
8
8
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت −
سایز : 8
ضخامت : 8
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت نبشیقیمت نبشی
10
10
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت −
سایز : 10
ضخامت : 10
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش