لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

شنبه : 1403/1/25
نامسایزضخامتطول شاخهمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت نبشیقیمت نبشی
3
2.5
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 3
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشیقیمت نبشی
3
3
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 3
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشیقیمت نبشی
4
3
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 4
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشیقیمت نبشی
4
4
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 4
ضخامت : 4
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشیقیمت نبشی
5
4
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 5
ضخامت : 4
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشیقیمت نبشی
5
5
6
انبار
کیلوگرم
28,000 تومان
100 ↓
قیمت نبشی - 5, 5
سایز : 5
ضخامت : 5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
100 ↓
قیمت نبشیقیمت نبشی
6
5
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 6
ضخامت : 5
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشیقیمت نبشی
6
6
6
انبار
کیلوگرم
28,000 تومان
100 ↓
قیمت نبشی - 6, 6
سایز : 6
ضخامت : 6
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
100 ↓
قیمت نبشیقیمت نبشی
8
8
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 8
ضخامت : 8
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜
قیمت نبشیقیمت نبشی
10
10
6
انبار
کیلوگرم
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 10
ضخامت : 10
طول شاخه : 6
محل بارگیری : انبار
واحد وزن : کیلوگرم
نوسان ↜

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش