لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت توری پرسی

یک شنبه : 1402/9/12
نامچشمهضخامتوزنمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
2x2
3.0
8.0
تهران
29,900 تومان
2000 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 2x2
ضخامت : 3.0
وزن : 8.0
محل بارگیری : تهران
2000 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
2x2
3.4
10.2
تهران
29,730 تومان
2170 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 2x2
ضخامت : 3.4
وزن : 10.2
محل بارگیری : تهران
2170 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
2x2
3.6
11.0
تهران
29,700 تومان
2200 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 2x2
ضخامت : 3.6
وزن : 11.0
محل بارگیری : تهران
2200 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
2x2
3.8
14.0
تهران
29,660 تومان
2240 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 2x2
ضخامت : 3.8
وزن : 14.0
محل بارگیری : تهران
2240 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
3x3
4.0
10.5
تهران
29,700 تومان
2200 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 3x3
ضخامت : 4.0
وزن : 10.5
محل بارگیری : تهران
2200 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
3x3
4.5
13.5
تهران
29,660 تومان
2240 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 3x3
ضخامت : 4.5
وزن : 13.5
محل بارگیری : تهران
2240 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
4x4
3.0
4.0
تهران
30,150 تومان
1750 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 4x4
ضخامت : 3.0
وزن : 4.0
محل بارگیری : تهران
1750 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
4x4
3.3
6.2
تهران
29,900 تومان
2000 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 4x4
ضخامت : 3.3
وزن : 6.2
محل بارگیری : تهران
2000 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
4x4
3.6
7.0
تهران
29,900 تومان
2000 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 4x4
ضخامت : 3.6
وزن : 7.0
محل بارگیری : تهران
2000 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
4x4
4.0
9.0
تهران
29,730 تومان
2170 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 4x4
ضخامت : 4.0
وزن : 9.0
محل بارگیری : تهران
2170 ↓
قیمت توری پرسیقیمت توری پرسی
5x5
4.5
9.0
تهران
29,730 تومان
2170 ↓
قیمت توری پرسی
چشمه : 5x5
ضخامت : 4.5
وزن : 9.0
محل بارگیری : تهران
2170 ↓

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش