لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت پروفیل زد

سه شنبه : 1403/3/29
نامارتفاعضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
18
2
6
30
انبار
39,100 تومان
200 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 18
ضخامت : 2
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 30
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
18
2.5
6
37
انبار
38,900 تومان
100 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 18
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 37
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
18
3
6
44
انبار
38,900 تومان
100 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 18
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 44
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
20
2
6
32
انبار
39,100 تومان
200 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 20
ضخامت : 2
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 32
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
20
2.5
6
30
انبار
38,900 تومان
100 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 20
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 30
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
20
3
6
48
انبار
38,900 تومان
100 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 20
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 48
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
22
2
6
34
انبار
39,100 تومان
200 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 22
ضخامت : 2
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 34
محل بارگیری : انبار
200 ↓
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
22
2.5
6
41
انبار
38,900 تومان
100 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 22
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 41
محل بارگیری : انبار
100 ↓
قیمت پروفیل زدقیمت پروفیل زد
22
3
6
50
انبار
38,900 تومان
100 ↓
قیمت پروفیل زد
ارتفاع : 22
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 50
محل بارگیری : انبار
100 ↓

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش