لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت پروفیل C

سه شنبه : 1403/5/2
نامارتفاعضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
16
2
6
27.8
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 16
ضخامت : 2
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 27.8
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
16
2.5
6
34.8
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 16
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 34.8
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
16
3
6
41.8
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 16
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 41.8
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
16
3.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 16
ضخامت : 3.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
18
2
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 18
ضخامت : 2
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
18
2.5
6
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 18
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
18
3
6
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 18
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
18
3.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 18
ضخامت : 3.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
20
2
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 20
ضخامت : 2
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
20
2.5
6
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 20
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
20
3
6
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 20
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
20
3.5
6
27.8
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 20
ضخامت : 3.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 27.8
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
22
2
6
34.8
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 22
ضخامت : 2
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 34.8
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
22
2.5
6
41.8
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 22
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه : 41.8
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
22
3
6
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 22
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
22
3.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 22
ضخامت : 3.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
24
2
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 24
ضخامت : 2
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
24
2.5
6
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 24
ضخامت : 2.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
24
3
6
انبار
41,000 تومان
ثابت −
قیمت پروفیل C
ارتفاع : 24
ضخامت : 3
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
ثابت −
قیمت پروفیل Cقیمت پروفیل C
24
3.5
6
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
ارتفاع : 24
ضخامت : 3.5
طول شاخه : 6
وزن شاخه :
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش