لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت شمش

یک شنبه : 1403/2/30
نامآنالیزابعادمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
سمنان
کیلوگرم
22,300 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : سمنان
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
مشهد
کیلوگرم
22,600 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : مشهد
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
150*150
تبریز
کیلوگرم
22,750 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 150*150
محل بارگیری : تبریز
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
ساوه
کیلوگرم
22,250 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : ساوه
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
150*150
قزوین
کیلوگرم
22,450 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 150*150
محل بارگیری : قزوین
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
3SP
125*125
یزد
کیلوگرم
21,900 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 3SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : یزد
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
یزد
کیلوگرم
21,950 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : یزد
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
150*150
یزد
کیلوگرم
21,950 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 150*150
محل بارگیری : یزد
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
3SP
125*125
اصفهان
کیلوگرم
21,900 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 3SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : اصفهان
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
اصفهان
کیلوگرم
22,050 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : اصفهان
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
150*150
اصفهان
کیلوگرم
22,050 تومان
200 ↓
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 150*150
محل بارگیری : اصفهان
واحد وزن : کیلوگرم
200 ↓

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش