لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت شمش

پنج شنبه : 1402/9/9
نامآنالیزابعادمحل بارگیریواحد وزن قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
سمنان
کیلوگرم
19,400 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : سمنان
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
مشهد
کیلوگرم
19,550 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : مشهد
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
150*150
تبریز
کیلوگرم
19,550 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 150*150
محل بارگیری : تبریز
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
ساوه
کیلوگرم
19,300 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : ساوه
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
150*150
قزوین
کیلوگرم
19,400 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 150*150
محل بارگیری : قزوین
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
3SP
125*125
یزد
کیلوگرم
19,100 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 3SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : یزد
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
یزد
کیلوگرم
19,000 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : یزد
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
150*150
یزد
کیلوگرم
19,100 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 150*150
محل بارگیری : یزد
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
3SP
125*125
اصفهان
کیلوگرم
19,100 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 3SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : اصفهان
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
125*125
اصفهان
کیلوگرم
19,000 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 125*125
محل بارگیری : اصفهان
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −
قیمت شمشقیمت شمش
5SP
150*150
اصفهان
کیلوگرم
18,950 تومان
ثابت −
قیمت شمش
آنالیز : 5SP
ابعاد : 150*150
محل بارگیری : اصفهان
واحد وزن : کیلوگرم
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش