لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت تیرآهن وارداتی

سه شنبه : 1403/5/2
نامسایزوزن هر شاخه 12 متریواحد وزنمحل بارگیری قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
33
570
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 33
وزن هر شاخه 12 متری : 570
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
36
600
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 36
وزن هر شاخه 12 متری : 600
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
40
800
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 40
وزن هر شاخه 12 متری : 800
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
45
930
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 45
وزن هر شاخه 12 متری : 930
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
50
1090
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 50
وزن هر شاخه 12 متری : 1090
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
55
1270
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 55
وزن هر شاخه 12 متری : 1270
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜
قیمت تیرآهن وارداتیقیمت تیرآهن وارداتی
60
1465
کیلوگرم
انبار
تماس بگیرید
نوسان ↜
سایز : 60
وزن هر شاخه 12 متری : 1465
واحد وزن : کیلوگرم
محل بارگیری : انبار
نوسان ↜

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش