لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

قیمت توری حصاری

چهار شنبه : 1402/9/8
نامچشمهضخامتمحل بارگیریوزن هر متر مربع قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
2.2
تهران
1.573
75,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.0
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.573
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
2.4
تهران
1.870
تماس بگیرید
نوسان ↜
چشمه : 4.0
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.870
نوسان ↜
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
2.5
تهران
2.031
82,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.0
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.031
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
2.7
تهران
2.369
96,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.0
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.369
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
3.0
تهران
2.925
118,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.0
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.925
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
3.2
تهران
3.328
135,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.0
ضخامت : 3.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.328
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
3.5
تهران
3.980
135,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.0
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.980
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
3.8
تهران
4.693
196,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.0
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 4.693
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.0
4.0
تهران
5.200
212,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.0
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 5.200
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
4.5
3.0
تهران
2.600
105,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 4.5
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.600
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.0
تهران
1.040
38,400 تومان
2000 ↓
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.040
2000 ↓
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.2
تهران
1.250
48,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.250
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.4
تهران
1.500
56,150 تومان
2250 ↓
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.500
2250 ↓
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.5
تهران
1.625
68,100 تومان
3100 ↑
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.625
3100 ↑
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.6
تهران
1.750
68,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.8
تهران
2.000
77,900 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.000
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
2.7
تهران
1.895
76,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.895
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
3.0
تهران
2.700
100,900 تومان
4000 ↓
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.700
4000 ↓
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
3.2
تهران
2.662
108,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 3.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.662
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
3.5
تهران
3.185
117,700 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.185
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
3.8
تهران
3.750
152,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
4.0
تهران
4.160
169,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 4.160
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.0
4.5
تهران
5.265
158,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.0
ضخامت : 4.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 5.265
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.0
تهران
0.945
36,700 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.945
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.1
تهران
1.050
42,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.050
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.2
تهران
1.144
44,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.144
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.4
تهران
1.360
51,900 تومان
1400 ↓
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.360
1400 ↓
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.5
تهران
1.500
59,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.500
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.6
تهران
1.600
62,300 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.600
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.8
تهران
1.850
74,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.850
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.7
تهران
1.723
69,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.723
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
2.9
تهران
1.987
80,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 2.9
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.987
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
3.0
تهران
2.130
79,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.130
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
3.5
تهران
2.895
81,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.895
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
3.8
تهران
3.413
95,550 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.413
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.5
4.0
تهران
3.781
29,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.5
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.781
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.0
تهران
0.912
تماس بگیرید
نوسان ↜
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.912
نوسان ↜
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.1
تهران
1.000
40,700 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.000
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.2
تهران
1.100
44,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.100
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.4
تهران
1.300
52,700 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.300
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.5
تهران
1.430
57,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.430
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
2.8
تهران
1.800
70,800 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.7
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.800
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.7
3.0
تهران
2.000
80,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.7
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.000
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
1.7
تهران
0.640
25,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.8
ضخامت : 1.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.640
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.2
تهران
1.080
42,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.080
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.0
تهران
0.850
31,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.850
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.4
تهران
1.270
49,400 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.270
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.6
تهران
1.520
59,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.520
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
2.8
تهران
1.700
66,200 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.8
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.700
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
5.8
3.0
تهران
2.100
78,900 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 5.8
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.100
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.0
تهران
0.860
34,400 تومان
950 ↑
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.860
950 ↑
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.2
تهران
1.040
40,400 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.040
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.4
تهران
1.250
47,200 تومان
1450 ↓
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.250
1450 ↓
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.5
تهران
1.354
44,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.354
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
2.7
تهران
1.580
46,300 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.580
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
3.8
تهران
3.128
88,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.128
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
3.0
تهران
1.950
56,400 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.950
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
3.2
تهران
2.220
63,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 3.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.220
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
4.0
تهران
3.466
97,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.466
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.1
تهران
0.890
37,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.890
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.0
تهران
0.800
32,900 تومان
1800 ↑
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.800
1800 ↑
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.5
تهران
1.250
42,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.250
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.6
تهران
1.350
52,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.350
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.4
تهران
1.117
43,700 تومان
1600 ↓
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.117
1600 ↓
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.7
تهران
1.458
46,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.458
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.5
تهران
1.215
49,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.215
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.0
4.5
تهران
4.390
122,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.0
ضخامت : 4.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 4.390
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.8
تهران
1.550
60,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.550
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.8
تهران
1.570
47,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.570
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
3.0
تهران
1.750
69,200 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.7
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.9
تهران
1.682
48,400 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.9
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.682
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
1.7
تهران
0.550
18,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.8
ضخامت : 1.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.550
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
2.4
تهران
1.150
44,700 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.150
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
3.0
تهران
1.800
71,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.800
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.0
تهران
0.750
24,200 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.4
تهران
1.100
42,800 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.100
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
3.5
تهران
2.450
69,800 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.450
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.2
تهران
0.900
35,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.900
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.6
تهران
1.300
50,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.300
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
3.0
تهران
1.671
48,700 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.671
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
3.8
تهران
2.888
81,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.888
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
3.2
تهران
1.900
55,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 3.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.900
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
2.8
تهران
1.450
56,400 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.8
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.450
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
3.8
تهران
2.681
76,150 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.681
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.5
4.0
تهران
3.200
29,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.5
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.200
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
4.0
تهران
2.971
83,900 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.971
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.8
3.0
تهران
1.700
65,200 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.8
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.700
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
4.5
تهران
3.760
105,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 4.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 3.760
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.0
تهران
0.780
29,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.780
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.1
تهران
0.770
33,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.770
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
2.0
تهران
0.742
28,850 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.742
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.0
تهران
0.700
27,200 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.700
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.2
تهران
0.835
33,050 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.835
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.1
تهران
0.860
36,400 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.860
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.4
تهران
0.998
38,900 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.998
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
2.2
تهران
0.900
35,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.900
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.5
تهران
1.090
38,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.090
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
6.7
2.2
تهران
0.940
39,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 6.7
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.940
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.6
تهران
1.170
45,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.6
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.170
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
4.0
تهران
2.773
29,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 4.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.773
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
2.4
تهران
1.050
40,850 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.050
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.8
تهران
1.360
44,800 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.360
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
3.5
تهران
2.123
61,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 3.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.123
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.1
تهران
0.750
32,200 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.1
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.750
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.7
تهران
1.265
37,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.265
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
2.9
تهران
1.457
43,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 2.9
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.457
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.2
تهران
0.820
34,900 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.820
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
3.8
تهران
2.503
71,200 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 3.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 2.503
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.0
2.7
تهران
1.353
40,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.0
ضخامت : 2.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.353
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.5
3.0
تهران
1.550
62,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.5
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.550
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
1.7
تهران
0.640
16,600 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.8
ضخامت : 1.7
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.640
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.0
تهران
0.666
34,900 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.666
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
2.0
تهران
0.850
27,200 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.8
ضخامت : 2.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.850
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
2.2
تهران
0.800
31,100 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.8
ضخامت : 2.2
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.800
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
2.4
تهران
0.960
37,300 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.8
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.960
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
2.8
تهران
1.250
48,650 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.8
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.250
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.8
3.0
تهران
1.450
57,900 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.8
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.450
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.4
تهران
0.980
41,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.4
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 0.980
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.5
تهران
1.060
43,000 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.5
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.060
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
2.8
تهران
1.320
52,900 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.7
ضخامت : 2.8
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.320
ثابت −
قیمت توری حصاریقیمت توری حصاری
7.7
3.0
تهران
1.550
60,500 تومان
ثابت −
قیمت توری حصاری
چشمه : 7.7
ضخامت : 3.0
محل بارگیری : تهران
وزن هر متر مربع : 1.550
ثابت −

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سفارش