لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
26,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهانقیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام
قیمت / کیلوگرم
قیمت
نوسان نمودار
میلگرد 8 ظفر بنابمیلگرد 8 ظفر بناب 27,800 تومان
ثابت
میلگرد 8 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 32 ظفر بنابمیلگرد 32 ظفر بناب 27,200 تومان
ثابت
میلگرد 32 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 10 ظفر بنابمیلگرد 10 ظفر بناب 27,600 تومان
ثابت
میلگرد 10 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 12 ظفر بنابمیلگرد 12 ظفر بناب 27,600 تومان
ثابت
میلگرد 12 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 14 ظفر بنابمیلگرد 14 ظفر بناب 27,200 تومان
ثابت
میلگرد 14 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 16 ظفر بنابمیلگرد 16 ظفر بناب 27,200 تومان
ثابت
میلگرد 16 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 18 ظفر بنابمیلگرد 18 ظفر بناب 27,200 تومان
ثابت
میلگرد 18 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 20 ظفر بنابمیلگرد 20 ظفر بناب 27,200 تومان
ثابت
میلگرد 20 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 22 ظفر بنابمیلگرد 22 ظفر بناب 27,200 تومان
ثابت
میلگرد 22 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 25 ظفر بنابمیلگرد 25 ظفر بناب 27,200 تومان
ثابت
میلگرد 25 ظفر بناب
ثابت
میلگرد 28 ظفر بنابمیلگرد 28 ظفر بناب 27,200 تومان
ثابت
میلگرد 28 ظفر بناب
ثابت
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,200 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,200 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,200 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,200 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,200 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,600 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,600 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
28,600 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
300 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,465 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
29,465 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
28,765 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
28,465 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
28,465 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
28,465 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
28,465 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
28,465 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
28,515 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
28,515 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,160 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,830 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,050 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,830 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 32, A3
ثابت −
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
30,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 36, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
28,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 8, A2
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,000 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 10, A2
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,000 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 12, A2
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 10, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 12, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 14, A3
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 16, A3
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 18, A3
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 20, A3
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 20, A3
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 22, A3
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 25, A3
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,800 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 28, A3
100 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 25, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1403/3/30
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,900 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 14, A3
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,900 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 16, A3
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,800 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 18, A3
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,800 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 20, A3
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,800 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 22, A3
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,800 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 25, A3
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,800 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 28, A3
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,800 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 32, A3
200 ↑
چهار شنبه : 1403/3/30
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
29,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان - 8, A3
300 ↑
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,600 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 10, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,300 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 12, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 14, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 16, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 18, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 20, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 22, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 25, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 28, A3
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 32, A3
300 ↑
چهار شنبه : 1403/3/30
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
29,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
200 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
29,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
200 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
28,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 10, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,900 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 12, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 14, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 16, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 18, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 20, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 22, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 25, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 32, A3
100 ↑
چهار شنبه : 1403/3/30
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
28,210 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 10, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
27,910 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 12, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,410 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 14, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,410 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 16, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,210 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 18, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,210 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 20, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,210 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 22, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,210 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 25, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,210 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 28, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,210 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 32, A3
200 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
29,200 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 8, A2
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
28,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 10, A2
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
28,600 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 12, A3
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
27,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 14, A3
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
27,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 16, A3
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
27,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 18, A3
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
27,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 20, A3
300 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
26,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 14, A3
300 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
26,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 16, A3
300 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
26,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 18, A3
300 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
26,900 تومان
900 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 20, A3
900 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
26,900 تومان
900 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 22, A3
900 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
26,900 تومان
900 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 25, A3
900 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1403/3/30
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1403/3/30
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
27,000 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد البرز غرب - 10, A2
200 ↑
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
27,000 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد البرز غرب - 12, A2
200 ↑
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غرب - 14, A3
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غرب - 16, A3
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غرب - 18, A3
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غرب - 20, A3
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غرب - 22, A3
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
26,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد البرز غرب - 25, A3
100 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,900 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 10, A2
200 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
28,300 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 10, A3
100 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 32, A3
ثابت −
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
28,100 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 10, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,700 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 12, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
26,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 14, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
26,900 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 16, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 18, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 20, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 22, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 25, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
26,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 28, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 32, A3
300 ↑
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,010 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 20, A3
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
29,510 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 12, A3
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,010 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 14, A3
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,010 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 16, A3
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,010 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 18, A3
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,010 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 22, A3
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,010 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 25, A3
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,010 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 28, A3
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
28,010 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 32, A3
200 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,450 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 12, A3
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,100 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 14, A3
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,100 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 16, A3
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 18, A3
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 20, A3
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 22, A3
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 25, A3
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,100 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 28, A3
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,100 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 32, A3
300 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 14, A3
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 16, A3
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 18, A3
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 20, A3
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 22, A3
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 25, A3
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 28, A3
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 32, A3
200 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
26,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
26,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
26,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
26,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
26,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
26,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
31,300 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 8, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
29,300 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 10, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 12, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
27,500 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 14, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
27,500 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 16, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
27,300 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 18, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
27,300 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 20, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
27,300 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 22, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
27,300 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 25, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
27,300 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 28, A3
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
27,500 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد بافق یزد - 32, A3
300 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,800 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 10, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,400 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 12, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,100 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 14, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 16, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 18, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 20, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 22, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,000 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 25, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,100 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 28, A3
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,100 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 32, A3
300 ↑
سه شنبه : 1403/3/29
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
28,000 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 12, A3
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 14, A3
200 ↑