تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
25,900 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,900 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
26,000 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
26,000 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
25,000 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
25,000 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
25,000 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
25,000 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
25,000 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 32, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
28,000 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,800 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,200 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,800 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,200 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,200 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,200 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,200 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,600 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,600 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلانمیلگرد آناهیتا گیلان
27,600 تومان
ثابت −
میلگرد آناهیتا گیلان
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
27,895 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
27,595 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
27,195 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
26,995 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
26,995 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
26,995 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
26,995 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
26,995 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
27,045 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
27,045 تومان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
110 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,600 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 8, A2
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,300 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 10, A2
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,500 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 10, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,300 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 12, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,000 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 14, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,000 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 16, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,000 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 18, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,000 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 20, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,000 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 22, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,000 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 25, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,000 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 28, A3
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
26,000 تومان
2000 ↓
قیمت میلگرد شاهین بناب - 32, A3
2000 ↓
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
31,150 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
30,050 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
30,050 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
31,450 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
30,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
30,450 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 36, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
33,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 40, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
26,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 28, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 25, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
26,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 32, A3
ثابت −
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
26,800 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان - 8, A2
500 ↑
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
27,200 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان - 8, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
26,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان - 10, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
26,200 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 10, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,650 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 12, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 14, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 16, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 18, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 20, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 22, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 25, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 28, A3
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
25,500 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 32, A3
500 ↑
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
28,200 تومان
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشان - 8, A2
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
28,100 تومان
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشان - 10, A2
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
28,100 تومان
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشان - 12, A2
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
28,000 تومان
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشان - 14, A2
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
28,000 تومان
800 ↑
قیمت میلگرد کیان کاشان - 16, A2
800 ↑
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
28,200 تومان
1500 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
1500 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
28,200 تومان
1500 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
1500 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,450 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 32, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,710 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,010 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,560 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,210 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,210 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,010 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,010 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,010 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,010 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
25,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 32, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
26,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
26,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
26,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
26,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
26,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 20, A3
ثابت −
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بردسیر کرمان - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 25, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,600 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 8, A2
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,250 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 10, A2
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,400 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 10, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,250 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 12, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,000 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 14, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,000 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 16, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,000 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 18, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,000 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 20, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,000 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 22, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,000 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 25, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,200 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 28, A3
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
26,200 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 32, A3
500 ↑
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 32, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
30,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
26,510 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 20, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,810 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 10, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,510 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 12, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
26,510 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 14, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
26,510 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 16, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
26,510 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 18, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
26,510 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 22, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
26,510 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 25, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
26,510 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 28, A3
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
26,810 تومان
500 ↑
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 32, A3
500 ↑
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 32, A3
ثابت −
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
26,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,250 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,250 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
25,150 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 32, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
25,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 32, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
26,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 25, A3
ثابت −
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1402/1/1
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیلقیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1401/12/24
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد هشترودقیمت میلگرد هشترود
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هشترود - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد هشترودقیمت میلگرد هشترود
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هشترود - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد هشترودقیمت میلگرد هشترود
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هشترود - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد هشترودقیمت میلگرد هشترود
26,000 تومان