لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,400 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,400 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,400 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,000 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,000 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,000 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,000 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,500 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,500 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,500 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,100 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,100 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,100 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
24,100 تومان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهان
400 ↑
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1402/9/15
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 32, A3
ثابت −
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
24,400 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
24,200 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
23,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
24,200 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
23,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
23,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
23,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
23,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
24,000 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
24,000 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
24,000 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
200 ↑
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
25,295 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,995 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,395 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,095 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,095 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,095 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,095 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,095 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,145 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
24,145 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 32, A3
ثابت −
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 36, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 40, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1402/9/15
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
22,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 28, A3
ثابت −
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
23,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
23,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
23,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
22,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
22,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
22,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
22,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
22,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
22,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 25, A3
ثابت −
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
23,400 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 10, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
23,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 12, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
22,800 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 14, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
22,800 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 16, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
22,700 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 18, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
22,700 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 20, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
22,700 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 22, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
22,700 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 25, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
22,700 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 28, A3
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
22,700 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 32, A3
100 ↑
جمعه : 1402/9/17
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
23,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
23,500 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 10, A3
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
23,100 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 12, A3
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
22,600 تومان
2100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 14, A3
2100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 16, A3
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 18, A3
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 20, A3
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 22, A3
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 25, A3
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 28, A3
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 32, A3
100 ↑
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشان - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
23,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشان - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
23,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشان - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
23,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشان - 14, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
23,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کیان کاشان - 16, A2
ثابت −
سه شنبه : 1402/9/14
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
23,750 تومان
250 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
250 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
23,750 تومان
250 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
250 ↑
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1402/9/15
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
23,300 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 12, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
22,500 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 14, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
22,500 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 16, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
22,500 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 18, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
22,500 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 20, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
22,500 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 22, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
22,500 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 25, A3
100 ↑
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
جمعه : 1402/9/17
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
23,750 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 10, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
23,460 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 12, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
22,260 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 14, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
22,260 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 16, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
22,260 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 18, A3
300 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
22,260 تومان
300 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 20, A3
300 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
22,060 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 22, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
22,060 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 25, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
22,060 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 28, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
22,060 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 32, A3
100 ↑
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
24,300 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 8, A2
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
23,800 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 10, A2
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
23,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 12, A3
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
22,900 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 14, A3
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
22,900 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 16, A3
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
22,900 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 18, A3
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
22,900 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 20, A3
200 ↑
سه شنبه : 1402/9/14
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
22,000 تومان
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 14, A3
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
22,000 تومان
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 16, A3
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
22,000 تومان
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 18, A3
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
22,000 تومان
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 20, A3
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
22,000 تومان
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 22, A3
150 ↑
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
جمعه : 1402/9/17
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
جمعه : 1402/9/17
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
22,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
22,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 25, A3
ثابت −
چهار شنبه : 1402/9/15
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
23,500 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 8, A2
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,800 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 10, A2
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
23,300 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 10, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,800 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 12, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,300 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 14, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,300 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 16, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,300 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 18, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,300 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 20, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,300 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 22, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,300 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 25, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,600 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 28, A3
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
22,600 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 32, A3
500 ↓
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
24,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
23,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
22,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 32, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
25,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
25,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
25,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
23,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
25,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
24,610 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
23,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
23,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
23,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
23,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
23,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
23,110 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
23,910 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 32, A3
ثابت −
جمعه : 1402/9/17
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
21,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
21,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
21,750 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
21,750 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
21,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
21,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 32, A3
ثابت −
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
23,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
23,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
22,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
22,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
22,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
22,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
22,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
22,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
22,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
22,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 32, A3
ثابت −
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
22,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
22,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
22,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
22,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
22,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
22,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
چهار شنبه : 1402/9/15
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
26,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
24,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
24,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
23,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
23,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
22,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
22,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
22,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
22,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
22,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
22,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 32, A3
ثابت −
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,050 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,050 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
24,050 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 32, A3
ثابت −
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
23,300 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 12, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 14, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 16, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 18, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 20, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 22, A3
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
22,600 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 25, A3
100 ↑
پنج شنبه : 1402/9/16
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
27,412 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد خرمدشت - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
27,412 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد خرمدشت - 12, A2
ثابت −