لوگو آرادآهن
Search

لیست کارخانه ها

031-34055

تماس با ما

ارتباط با ما

دانشنامه

031-34055

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

در بازار خیلی زیاده ! نمیدونم از کجا بهترین قیمت رو پیدا کنم؟؟

جهت اطلاع از مناسب‌ترین قیمت انواع آهن آلات و ارائه ی مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,700 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,700 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,700 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,700 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,700 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,700 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,700 تومان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهان
ثابت −
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,800 تومان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,800 تومان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,800 تومان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,800 تومان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,800 تومان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,800 تومان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
28,800 تومان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهان
100 ↓
میلگرد ذوب آهن اصفهانمیلگرد ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
سه شنبه : 1403/1/21
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
29,250 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
29,050 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
29,050 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
28,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
28,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
28,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
28,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
28,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
28,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
28,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بنابقیمت میلگرد ظفر بناب
28,650 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ظفر بناب - 32, A3
ثابت −
سه شنبه : 1403/1/21
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,800 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,600 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,000 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,600 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,000 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,000 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,000 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,000 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,400 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,400 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانقیمت میلگرد آناهیتا گیلان
29,400 تومان
500 ↓
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
500 ↓
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
31,515 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
31,015 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,315 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,015 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,015 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,015 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,015 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,015 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,065 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
30,065 تومان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدان
100 ↑
قیمت میلگرد راد همدانقیمت میلگرد راد همدان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,660 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,330 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,330 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بنابقیمت میلگرد شاهین بناب
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد شاهین بناب - 32, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
26,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوه
ثابت −
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ابرکوهقیمت میلگرد ابرکوه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد قائم
ثابت −
قیمت میلگرد قائمقیمت میلگرد قائم
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
30,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 36, A3
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 10, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 12, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 14, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 16, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 18, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 20, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 22, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 25, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 28, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 32, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 36, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
29,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشان - 40, A4
ثابت −
قیمت میلگرد کویر کاشانقیمت میلگرد کویر کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
30,400 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 8, A2
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
28,400 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 10, A2
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,600 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 12, A2
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
28,550 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 10, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,750 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 12, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 14, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 16, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 18, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 20, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 20, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 22, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,500 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 25, A3
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهرقیمت میلگرد سیادن ابهر
27,700 تومان
200 ↑
قیمت میلگرد سیادن ابهر - 28, A3
200 ↑
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
30,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
30,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
29,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
29,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
29,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
29,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
29,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوبقیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
29,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب - 25, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
28,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفولقیمت میلگرد روهینا دزفول
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد روهینا دزفول - 32, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
30,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد گرم سمنانقیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
29,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
27,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) - 32, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد کیان کاشانقیمت میلگرد کیان کاشان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
30,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
ثابت −
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
30,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
ثابت −
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد سپهر ایرانیانقیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
29,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
28,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
28,910 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 10, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
28,610 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 12, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
27,110 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 14, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
27,110 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 16, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,910 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 18, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,910 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 20, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,910 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 22, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,910 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 25, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,910 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 28, A3
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجانقیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
26,910 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان - 32, A3
100 ↓
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 8, A2
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
29,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
29,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
28,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
28,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
28,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلانقیمت میلگرد حسن رود گیلان
28,800 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد حسن رود گیلان - 20, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریز - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد ارگ تبریزقیمت میلگرد ارگ تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد بردسیر کرمانقیمت میلگرد بردسیر کرمان
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد نورد نوین ابهرقیمت میلگرد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 12, A2
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غربقیمت میلگرد البرز غرب
27,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد البرز غرب - 25, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
28,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,400 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزرقیمت میلگرد امیرکبیر خزر
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر - 32, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
29,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,100 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
27,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان) - 32, A3
ثابت −
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 10, A2
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
31,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریز - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد درپاد تبریزقیمت میلگرد درپاد تبریز
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
30,310 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
29,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
27,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
28,810 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان) - 32, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,550 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 14, A3
100 ↓
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,550 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 16, A3
100 ↓
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,500 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 18, A3
100 ↓
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
27,500 تومان
100 ↓
قیمت میلگرد هیربد زرندیه - 20, A3
100 ↓
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد هیربد زرندیهقیمت میلگرد هیربد زرندیه
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,700 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 8, A2
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,700 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 10, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,400 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 12, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,000 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 14, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,000 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 16, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,000 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 18, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,000 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 20, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,000 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 22, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,000 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 25, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,000 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 28, A3
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امینقیمت میلگرد آذر فولاد امین
29,000 تومان
700 ↑
قیمت میلگرد آذر فولاد امین - 32, A3
700 ↑
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
27,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولاد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد آریان فولادقیمت میلگرد آریان فولاد
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
32,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 8, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
30,200 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
30,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزدقیمت میلگرد بافق یزد
28,600 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد بافق یزد - 32, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
29,300 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 10, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,900 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 20, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 22, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,500 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 25, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 28, A3
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولادقیمت میلگرد پرشین فولاد
28,550 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد پرشین فولاد - 32, A3
ثابت −
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
28,700 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 12, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 14, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 16, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
28,000 تومان
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب - 18, A3
ثابت −
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
قیمت میلگرد جهان فولاد غربقیمت میلگرد جهان فولاد غرب
تماس بگیرید
نوسان ↜
نوسان ↜
شنبه : 1403/1/25
نام قیمت / کیلوگرم نوسان نمودار
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
33,554 تومان
45 ↑
قیمت میلگرد خرمدشت - 10, A2
45 ↑
قیمت میلگرد خرمدشتقیمت میلگرد خرمدشت
33,554 تومان
45 ↑