۰۳۱-۳۴۰۵۵
قیمت پروفیل زد (Z)
سایز میلگرد۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن۴.۷۴۷.۳۹۲۱۰.۶۵۶۱۴.۵۲۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴۳۵.۷۶۴۶.۲۵۷.۹۶۷۵.۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان-۷.۵۱۱۱۴.۸۱۹.۲۲۴.۶۳۰۳۶۴۶.۴۵۸.۵۷۶
وزن میلگرد اهواز۴.۵-۱۰.۵۱۵۲۰۲۵۳۰----
وزن میلگرد نیشابور---۱۴.۶ - ۱۴.۲۱۹.۲ - ۱۸.۸۲۴.۴- ۲۴۲۹.۴ - ۲۹۳۶.۴ - ۳۶۴۷.۲ - ۴۶-۸۵۸.۵ - ۵۷.۸-
وزن میلگرد سیرجان--۱۰.۵ - ۱۰۱۳.۴ - ۱۳۱۷.۵ ۲۲.۵-----
وزن میلگرد شاهین بناب۴.۶۶ - ۴.۴۴۷.۳۱ - ۷.۰۷۱۰.۵۴ - ۱۰.۱۹۱۴.۳۶ - ۱۳.۸۸۱۸.۷۷ - ۱۸.۲۹۲۳.۷۶ -۲۳.۱۶۲۹.۳۵ - ۲۸.۶۰۳۵.۴۱ - ۳۴.۵۰۴۵.۵۷ - ۴۴.۷۵۵۷.۳۹ - ۵۵.۹۲۷۴.۹۸ - ۷۳.۰۵
وزن میلگرد ظفر بناب۴.۲۶.۲۱۰.۲۱۳.۶۱۷.۳۲۲.۱۲۸۳۵.۵۴۵.۹--
وزن میلگرد حسن رود۴.۷۶.۹۱۰۱۳.۷۱۸۲۲.۹۲۹.۶----
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴.۴۱۷۱۰.۱۳۱۳.۹۱۸.۱۳۲۳۲۸.۳۳۴.۲۴۴.۶۵۶۷۳.۱
وزن میلگرد میانه---۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵۳۶۴۶.۵--
وزن میلگرد امیرکبیر خزر--۱۱.۱ - ۱۰.۷۱۴.۲ - ۱۳.۷۱۸.۵ -۱۸۲۴۲۹ - ۲۸----
وزن میلگرد آریان فولاد-۷۱۰۱۴۱۸۲۳---۳۰-
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴.۵۹۶۷.۲۸۴۱۰.۱۵۴۱۳.۸۶۱۸.۹۶۲۳.۲۸۲۸.۴۳۴.۴۱۴۴.۸۸۵۶.۸۸۷۴.۴
وزن میلگرد شاهرود----۱۹.۵ - ۱۸۲۵ -۲۴۳۱ - ۲۹.۵----
وزن میلگرد ارگ تبریز---۱۴.۵۱۹ - ۱۸.۵۲۴ - ۲۳۲۹.۵۳۵.۵ - ۳۵---
وزن میلگرد شمس تهران--۱۰ - ۹.۵--------
وزن میلگرد دماوند---۱۵۱۸ - ۱۷------
وزن میلگرد کرمان----۱۹------
اشتراک گذاری این مطلب:
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
آخرین اخبار آهن آلات
تقویم فروردین
انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال نمایید