مقالات میلگرد

با مقالات دانشنامه آراد آهن همیشه بروز باشید

تنش سیلان چیست
میلگرد
آراد

تنش سیلان چیست؟

در مطالعه رفتاری فلزات پارامترهای بسیار زیادی مورد توجه است که تنش سیلان یکی از این موارد است. این تنش از عملیات حرارتی تاثیر می پذیرد و با افزایش دما

بیشتر بخوانید